Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2021, 27112VergunningenTerherne, Utbuorren 48: aanvraag vergunning uitbreiden van het campingterrein met een sanitair gebouw (OV 20190533/47446537)

Logo De Fryske Marren

Wij zijn van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor deze locatie. Het gaat om het uitbreiden van het campingterrein met een sanitair gebouw. De uitgebreide voorbereidingsprocedure is van toepassing.

Terinzagelegging

 

De aanvraag, het ontwerpbesluit, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 28 mei 2021 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 in Joure en de servicepunten in Balk en Lemmer. Ook zijn deze te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Bent u het niet eens met dit project?

 

Gedurende genoemde termijn kan een ieder tegen zowel het ontwerpbesluit als de ontwerpverklaring van geen bedenkingen een zienswijze kenbaar maken.

Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure. Digitaal indienen is ook mogelijk: info@defryskemarren.nl.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

 

Vragen?

 

Voor nadere informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling veiligheid, vergunningen en handhaving via vorengenoemd telefoonnummer.