Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlbrandswaardStaatscourant 2021, 26704VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Albrandswaard

Nummer: 267391

 

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard,

 

 

 

 

 

 

Gelet op:

 • artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

 • artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing en verwijdering van de verkeersteken E4 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 15 van het BABW ingevolge in het verkeersbesluit dient te worden aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de krachtens artikel 14 van de Wvw 1994 gestelde voorschriften, zoals deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II, paragraaf 4, lid 1 en lid 4 van de ‘Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens’;

 • artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat:

 • de aanschaf en het gebruik van elektrische auto’s in Nederland begint toe te nemen, wat positief is aangezien dit bijdraagt aan het realiseren van duurzame mobiliteit en een schone lucht;

 • de gemeente dit toenemende gebruik wil faciliteren door het plaatsen van laadpalen en het reserveren van parkeerplaatsen;

 • een bewoner van de Jadelaan te Rhoon een aanvraag heeft ingediend voor een oplaadpunt;

 • daarom een verkeersbesluit is genomen met nummer 267391 (datum 12 maart 2021) om twee parkeerplaatsen ter hoogte van huisnummer 23 in te richten voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • de gemeente reacties heeft ontvangen van onwonenden over de locatie;

 • uit de reacties naar voren komt dat de aangewezen locatie niet ideaal is;

 • in de directe omgeving een nieuwe oplaadgelegenheid is gepland;

 • het huidige verkeersbesluit daarom wordt ingetrokken;

 •  

 • het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om doelmatig of zuinig energieverbruik te bevorderen en om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen c.q in deze te vergroten voor bestuurders die de beschikking hebben over een elektrische auto;

 • het college van burgemeester en wethouders, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;

 • overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie en dat positief is geadviseerd;

 

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

 

B E S L U I T E N:

 

1. het intrekken van verkeersbesluit 267391 (datum 12 maart 2021) voor het inrichten van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Jadelaan, ter hoogte van huisnummer 23, door het verwijderen en/of niet plaatsen van bord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en onderbord OB504 (twee pijlen);

 

 

2. dit besluit op de voor de gemeente gebruikelijke wijze bekend te maken.

 

 

 

 

 

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon.

 

De belanghebbende die een bezwaarschrift indient, moet een (rechts)persoon zijn. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval het volgende bevatten:

a. naam en het adres van de indiener;

b. de datum;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

 

Ter inzage

Dit besluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de dag van openbare kennisgeving ter inzage bij de afdeling Publieksservice. U kunt dit besluit inzien gedurende de openingstijden.

 

Aldus besloten te Albrandswaard 20 mei 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard,

Namens deze,

De heer M. Ernest

Teamleider Verkeer en Mobiliteit