Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OudewaterStaatscourant 2021, 26473Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan Noord-Linschoterzandweg 7 Snelrewaard

Logo Oudewater

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad 22 april 2021 het bestemmingsplan “Noord-Linschoterzandweg 7” met identificatienummer “NL.IMRO.0589.bpnrdlinschzandw7-VA01” heeft vastgesteld.

Plangebied en doel

De planlocatie ligt in het veenweidegebied aan de Noord-Linschoterzandweg hemelsbreed op circa 2,5 kilometer ten noordoosten van de bebouwde kom van Oudewater.

Inzien

Het bestemmingsplan is vanaf 26 mei 2021 te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en via de website www.oudewater.nl.

Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. Wilt u de stukken op papier inzien, dan kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene telefoonnummer 140348.

Beroep instellen

De beroepstermijn loopt van 26 mei 2021 tot en met 6 juli 2021. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek op voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met M. Oosters ruimtelijke ontwikkeling via het telefoonnummer 140348.