Definitieve beschikking Vrouwgelenweg 119 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Logo Hendrik-Ido-Ambacht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (met gebruikmaking van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo) vergunning hebben verleend voor de volgende activiteiten:

 • -

  Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)

 • -

  Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo)

Voor de bouw van een vervangende woning op het perceel Vrouwgelenweg 119 te Hendrik-Ido-Ambacht.

Stukken inzien

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 28 mei 2021 6 weken ter inzage.

U kunt de stukken inzien op:

 • -

  www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatie nummer is : NL.IMRO.0531.pb22Vrouwgelenw119-3001

 • -

  Op de gemeentelijke website www.h-i-ambacht.nl/Inwoners_Ondernemers/Alle_onderwerpen/Ruimtelijke_plannen/Bouwplannen

Beroep instellen

De aanvrager en belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dit niet te hebben gedaan, kunnen tegen deze beschikking op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop deze ter inzage is gelegd. Dit kan bij Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam). Het beroepschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep wordt door de rechtbank een bedrag aan griffierecht geheven.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Hebben u of andere belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een beroepschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam) verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website van De Rechtspraak (https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/ Rechtszaak-starten). Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Naar boven