Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2021, 2635Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 januari 2021, kenmerk 1810865-216921-WJZ, houdende aanwijzing van de gebieden, bedoeld in artikel 58p van de Wet publieke gezondheid en de aanwijzing van de gebieden, bedoeld in artikel 6.11 en 6.12, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 voor Bonaire (Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 58p, derde lid, onder a en onder b, van de Wet publieke gezondheid jo. artikel 6.11, eerste lid, en 6.12, eerste en tweede lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire;

Besluit, na overleg met de gezaghebber van Bonaire:

Artikel 1

Als gebieden als bedoeld in artikel 58p, derde lid, onder a en onder b, van de Wet publieke gezondheid, en als bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, worden aangewezen alle gebieden buiten Bonaire, met uitzondering van alle gebieden in de navolgende landen:

 • a. Australië;

 • b. China

 • c. IJsland;

 • d. Japan;

 • e. Nieuw-Zeeland;

 • f. Rwanda;

 • g. Singapore;

 • h. Thailand;

 • i. Zuid-Korea.

Artikel 1a

Als gebieden als bedoeld in artikel 58p, derde lid, onder a en b, van de Wet publieke gezondheid en artikel 6.12, eerste en tweede lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, worden aangewezen:

 • a. Ierland;

 • b. het Verenigd Koninkrijk;

 • c. Zuid-Afrika.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal Volksgezondheid, E.G.M. Veldhuis

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken binnen zes weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst. Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl. Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het kenmerk van dit besluit.

Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. Dit betekent dat de verplichting om een negatief testbewijs te tonen als u vanuit een aangewezen gebied reist, ook tijdens de behandeling van uw bezwaarschrift van kracht blijft.

TOELICHTING

Inleiding

De epidemiologische situatie op Bonaire is ernstig en zeer kwetsbaar. Het is van groot belang voor de volksgezondheid, en daarmee voor de maatschappij en economie, dat hernieuwde introducties van het virus SARS-CoV-2 (hierna: het virus) dan wel de introductie van nieuwe mutaties van het virus vanuit het buitenland naar Bonaire zoveel als mogelijk worden voorkomen.

In de Wet publieke gezondheid is bepaald dat het verplicht is voor alle reizigers die reizen vanuit door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: VWS) aangewezen gebieden (hierna: hoogrisicogebieden) om een negatieve testverklaring (PCR-test) te tonen om aan boord te mogen van een vliegtuig, vaartuig, trein of bus.

Meer specifiek biedt artikel 58p, derde lid onder a van de Wet publieke gezondheid de mogelijkheid om bij ministeriele regeling de aanbieder van personenvervoer te verplichten om er zorg voor te dragen dat aan een reiziger die vertrekt vanuit een door de Minister van VWS aangewezen gebied in het buitenland of reist tussen het Europese deel van Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba, uitsluitend vervoer wordt aangeboden, toegang daartoe wordt verschaft en gebruik daarvan wordt toegestaan, dan wel indien de reiziger een testuitslag kan tonen aan de aanbieder van personenvervoer en een toezichthouder, waaruit blijkt dat hij op het moment van testen niet was geïnfecteerd met het virus SARS-CoV-2.

In de artikelen 6.11, eerste lid, en 6.12, eerste en tweede lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire is vastgelegd dat deze aanwijzingen geschieden na overleg met de gezaghebber.

Dit aanwijzingsbesluit wijst in artikel 1 de betreffende gebieden aan waarvoor een negatieve PCR-testuitslag vereist is, als bedoeld in artikel 58p Wet publieke gezondheid, en artikel 6.11, eerste lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire. In artikel 1a worden de gebieden aangewezen waarvoor een negatieve antigeentestuitslag vereist is, als bedoeld in artikel 58p Wet publieke gezondheid, en artikel 6.12, eerste en tweede lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire.

Hoogrisicogebieden binnen de EU PCR-test

De hoogrisicogebieden worden bepaald op basis van advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (hierna: RIVM). Hiervoor verzamelt het RIVM wekelijks verschillende gegevens en analyseert de risico’s in de verschillende Europese landen. In de analyse wordt zoveel mogelijk gekeken naar de situatie op regionaal niveau. De analyse wordt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als basis gebruikt voor het advies aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die het op haar beurt verwerkt in de individuele reisadviezen per land. De hoogrisicogebieden zoals bepaald voor Europees Nederland zullen voor Bonaire worden overgenomen, tenzij het RIVM anders adviseert. Voor de analyse worden de volgende gegevens gebruikt:

 • Wat is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners?

  Het RIVM gaat uit van een signaalwaarde van 100 gevallen per 100.000 inwoners per twee weken.

 • Wordt er voldoende getest?

  Het RIVM gaat uit van het aantal uitgevoerde testen per 100.000 inwoners per dag. Hierbij kijken ze altijd naar de relatie met het aantal mensen met COVID-19 in het land. Bij meer besmettingen is meer testen belangrijk om zicht te houden op de epidemie. Test een land meer, dan is de kans ook aanwezig dat er meer besmettingen worden vastgesteld. Er zijn landen waar heel veel wordt getest. Daardoor kan het aantal mensen waarbij COVID-19 is vastgesteld hoger zijn zonder dat het risico er echt hoger is.

 • Zijn er signalen van stijgende aantallen besmettingen of uitbraken en verschillen binnen een land?

  Als het aantal mensen met COVID-19 stijgt in een land, dan wordt gekeken of dat komt door een stijging in een bepaalde regio of in een bepaalde stad. Het RIVM brengt de situatie van een land dan verder in kaart en kijkt naar de gegevens die een land beschikbaar stelt via bijvoorbeeld nationale website en dashboards. Zo kunnen ze soms een specifiekere afweging maken voor bepaalde regio’s in een land.

 • Krijgen veel mensen die recent zijn teruggekomen uit het land COVID-19?

  Het RIVM kijkt bij het aantal meldingen van besmettingen of mensen recent na een reis uit een land zijn teruggekeerd naar Nederland. Als veel mensen uit een bepaald land na terugkomst in Nederland besmet blijken met SARS-CoV-2, dan kan dit duiden op een verhoogd risico in dit land.

 • Is er informatie beschikbaar over de maatregelen die een land neemt bij uitbraken of een stijging van het aantal besmettingen?

  En houdt men zich hier aan? Dit kunnen maatregelen in het land, in de regio’s of steden zijn bij een uitbraak of toenemend aantal besmettingen.

Veilige landen buiten de EU PCR-test

Op 30 juni jl. is het kabinet overgegaan tot het stapsgewijs opheffen van het inreisverbod voor personen vanuit derde landen (andere landen dan het EU+ gebied) voor niet-essentiële reizen en de door de EU lidstaten overeengekomen lijst van landen waarvoor het inreisverbod kan worden opgeheven.

Deze in Europees verband vastgestelde lijst met veilige landen is primair gebaseerd op een risico-inschatting gemaakt op basis van zo objectief mogelijke criteria over de gezondheidssituatie in die landen en de daar geldende maatregelen. Nederland kijkt daarbij ook naar mogelijke gevolgen van opname van een land voor de gezondheidssituatie in Nederland. Gezondheidsorganisaties zoals het ECDC, WHO en RIVM leveren de benodigde informatie. Deze lijst van veilige landen wordt ook gebruikt voor het onderhavige besluit. Het RIVM kijkt daarbij ook specifiek naar de mogelijke gevolgen van opname van een land voor de gezondheidssituatie in Bonaire.

Risicobeoordeling Caribische delen van het Koninkrijk PCR-test

Hoogrisicogebieden in de Caribische delen van het Koninkrijk worden bepaald op basis van advies van het RIVM. Het RIVM gebruikt hiervoor dezelfde parameters als gebruikt worden voor de vaststelling van andere hoogrisicogebieden, aangevuld met: de trends van het aantal besmettingen; belasting van de zorgcapaciteit; de inschatting of er extra maatregelen nodig zijn voor kwetsbare groepen; de effectiviteit van het bron- en contactonderzoek; en naleving van de maatregelen. De risico’s die een eiland in het Caribisch deel van het Koninkrijk vormt voor een ander eiland in het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen differentiëren van de risico’s die het eiland vormt voor Europees Nederland. Per eiland zal daarom bekeken worden wat de risico’s zijn die reizigers vanuit de andere delen van het Koninkrijk met zich meebrengen. De hoogrisicogebieden kunnen daarom per eiland verschillen.

Aanwijzing gebieden antigeentest

De aanwijzing van de gebieden op grond van artikel 58p, derde lid, van de Wet publieke gezondheid en artikel 6.12, eerste en tweede lid van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, wordt bepaald op basis van informatie over de aanwezigheid en verspreiding van (nieuwe varianten van) het virus in een bepaald land. Specifiek gaat het om landen waarin mogelijk nieuwe varianten van het virus zich in relatief hoog tempo verspreiden of dreigen te verspreiden.

Aangewezen gebieden

Gelet op de grote verspreiding van het virus is in het besluit ten aanzien van de PCR-test gekozen voor een omgekeerd stelsel. Dit betekent dat alle gebieden buiten Bonaire als gebied worden aangewezen waar reizigers bij personenvervoer een negatief testbewijs van een PCR-test moeten tonen, met uitzondering van de in dit besluit genoemde landen.

Gelet op de grote verspreiding en aanwezigheid van nieuwe varianten van het virus in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Ierland worden deze landen aangewezen als gebieden waarvoor het verplicht is voor aanbieders van personenvervoer via lucht- en scheepvaart alleen reizigers te laten reizen die in het bezit zijn van een negatieve testuitslag van een antigeentest.

Herziening

Dit besluit wordt in principe wekelijks herzien, tenzij er aanleiding is om het besluit tussentijds te herzien.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal Volksgezondheid, E.G.M. Veldhuis