Herstelbesluit bestemmingsplan ‘Badhoevedorp Schuilhoeve’

Logo Haarlemmermeer

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat de gemeenteraad, bij besluit van 29 april 2021, nummer 2021.0000729, het bestemmingsplan ‘Badhoevedorp Schuilhoeve’ met een herstelbesluit gedeeltelijk heeft herzien.

Het plan

Badhoevedorp zal de komende jaren sterk veranderen. Om de leefbaarheid van Badhoevedorp te verbeteren, de oude dorpsstructuur te herstellen en de bereikbaarheid van de regio te vergroten, is de rijksweg A9 omgelegd. Op en rondom de vrijgekomen gronden in het dorp worden woningen, bedrijven en voorzieningen ontwikkeld. Hiermee wordt het dorp weer één en uit de grondinkomsten draagt de gemeente bij aan de kosten van de omlegging van de A9. In het bestemmingsplan ‘Badhoevedorp Schuilhoeve’ wordt de planologische regeling vastgelegd voor de bouw van maximaal 700 woningen in het deelgebied Schuilhoeve.

Met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Badhoevedorp Schuilhoeve (2 december 2020) is de gemeente Haarlemmermeer in de gelegenheid gesteld om twee geconstateerde gebreken, met betrekking tot geluid, te herstellen. Ten eerste heeft de Raad van State opdracht gegeven om opnieuw berekeningen naar de gevolgen van het proefdraaigeluid te laten uitvoeren met een hard bodemgebied en te beoordelen of met die uitkomst sprake is van een goed woon- en leefklimaat bij de voorziene woningen. Ten tweede diende ter vaststelling van de gevolgen van het grondgeluid alsnog in de winterperiode te worden gemeten. Met de aanvullende akoestische onderzoeken van bureau Royal HaskoningDHV en het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) is hierin voorzien. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken kan worden geconcludeerd dat de akoestische situatie in Schuilhoeve weliswaar iets minder gunstig is dan bij de vaststelling van het bestemmingsplan Badhoevedorp Schuilhoeve door de gemeenteraad is aangenomen, maar daar niet wezenlijk van verschilt. Ook is de conclusie dat met de planontwikkeling kan worden voorzien in een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Inzien 

Het herstelbesluit en het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting) kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/ro

Voorts liggen deze stukken ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Op afspraak zijn deze stukken dagelijks in te zien van 9-17 uur. Een afspraak maakt u via 0900-1852.

Het is niet uit te sluiten dat wegens maatregelen in verband met het coronavirus nadere beperkingen worden gesteld aan het inzien van de stukken op het raadhuis.

De terinzagelegging begint op 21 mei 2021 en duurt zes weken.

Beroep

Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen het herstelbesluit van de gemeenteraad van 29 april 2021, kunnen tegen dit besluit binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan alleen worden gericht tegen de inhoud van het herstelbesluit. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde afdeling.

Een eerder ingesteld beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, gericht tegen de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Badhoevedorp Schuilhoeve’ op 15 november 2018, heeft op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht mede betrekking op het herstelbesluit.

Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Naar boven