Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UithoornStaatscourant 2021, 25370Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Drechtdijk 25-27 te Uithoorn

Logo Uithoorn

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het bestemmingsplan Drechtdijk 25-27 met identificatiecode NL.IMRO.0451.BPDrechtdijk25en27-VG01 is vastgesteld.

Toelichting

De aanleiding voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan is de ruimte voor ruimte overeenkomst die op 4 maart 2020 is gesloten voor het perceel Drechtdijk 25-27. Daarin is voor de gemeente als verplichting opgenomen om een bestemmingsplan in procedure te brengen waarmee de geldende bestemmingen worden aangepast aan de nieuwe situatie op het perceel.

Dit betekent dat na sloop van de overtollige bebouwing de bestaande bedrijfswoning op het perceel Drechtdijk 25 wordt omgezet naar een burgerwoning en het naastgelegen woonperceel, Drechtdijk 27, wordt vergroot. De voormalige bedrijfsruimte wordt verkleind en aangepast aan tot twee bijbehorende bouwwerken van maximaal 231 m² per stuk. Het resterende gedeelte van het agrarische perceel wordt ingericht als grasland met de bouwmogelijkheid van een schuilstal van maximaal 15 m². Voorliggend bestemmingsplan maakt de hierboven genoemde ontwikkelingen mogelijk.

Ter inzage

Het bestemmingsplan Drechtdijk 25-27 ligt vanaf 20 mei 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Indienen beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad (het bestemmingsplan) en/of het besluit van het college van burgemeester en wethouders (besluit hogere waarden) beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad en/of het college hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad en/of het college te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp.

Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Uithoorn, 19 mei 2021.