Gemeente Steenwijkerland – Aanwijzen plaats laden en lossen op de loswal nabij Kerkweg 50A – Giethoorn

Logo Steenwijkerland

Zaaknummer 382655

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

 

gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW);

Overwegende:

dat de Kerkweg gelegen is binnen de bebouwde kom van Giethoorn;

dat de Kerkweg in beheer is bij de gemeente Steenwijkerland;

dat de Kerkweg een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor deze weg;

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland is gemandateerd aan de juridisch adviseur Beheer en Realisatie;

dat aan de oostzijde van de Kerkweg, ter hoogte van de molen met adresnummer 50A, een loswal is gelegen;

dat de loswal zich niet herkenbaar onderscheidt van de rijbaan vanwege het gebruik van eenzelfde type en kleur asfaltverharding en het ontbreken van wegdekmarkering;

dat het op de oostzijde van de rijbaan geldende verbod om stil te staan (verkeersbord E2 van bijlage 1 van het RVV 1990) niet van toepassing is op de loswal;

dat het in de huidige situatie voor alle voertuigen onbedoeld is toegestaan op de loswal stil te staan en/of te parkeren;

dat geparkeerde voertuigen het gebruik van de loswal bemoeilijken en/of onmogelijk maken en er hinderlijke en verkeersonveilige situaties kunnen ontstaan, omdat bijvoorbeeld (gedeeltelijk) vanaf de rijbaan moet worden geladen en gelost;

dat de loswal wordt gebruikt om (grote) goederen als materiaalcontainers en chalets over het water te vervoeren van en naar bestemmingen die zijn gevestigd aan o.a. de Bovenwijde;

dat voor de aan- en aflevering van deze goederen tot aan de loswal voornamelijk vrachtauto’s worden gebruikt;

dat het omwille van de verkeersveiligheid, het veilig gebruik van de rijbaan en loswal van belang is dat de situatie wordt verduidelijkt zodat zowel de rijbaan als loswal overeenkomstig functie kunnen worden gebruikt;

dat het aanwijzen van een laad- en losplaats leidt tot een verbetering van de herkenbaarheid van de loswal. de loswal daardoor overeenkomstig functie kan worden gebruikt en hinder / overlast en verkeersonveilige situaties zoveel als mogelijk worden beperkt;

dat met het aanwijzen van de laad- en losplaats weggebruikers niet onevenredig benadeeld worden;

dat de laad- en losplaats kan worden ingesteld door middel van het plaatsen van de verkeersbord E7 van bijlage 1 van het RVV 1990;

dat nadere aanwijzing van de laad- en losplaats geschiedt door het aanbrengen van belijning;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van verkeersbord E7 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor benoemde verkeersmaatregel strekt tot het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer en het verzekeren van de veiligheid op de weg;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding is bij het uitvoeren van de hiervoor genoemde verkeersmaatregel;

dat gelet op voorgaande overwegingen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer van ondergeschikt belang wordt geacht;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de korpschef van de regiopolitie IJsselland en de verkeerscommissie;

dat beiden over de verkeersmaatregel positief hebben geadviseerd.

B e s l u i t e n :

door middel van het plaatsen van verkeersbord E7 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van belijning een plaats voor laden en lossen aan te wijzen op de loswal aan de Kerkweg te Giethoorn.

Steenwijk, 18 mei 2021

 

namens burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

Juridisch adviseur Beheer en Realisatie ,

 

M.A. van der Kolk

Mededelingen

Bezwaarmogelijkheid:

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een brief sturen aan burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk. In het bezwaarschrift geeft u aan tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met dit besluit. Verder vermeldt u het zaaknummer, datum, uw naam en adres en ondertekent u de brief. Het besluit blijft geldig totdat er een beslissing is op uw bezwaar.

Is de zaak zo spoedeisend dat de beslissing op het bezwaarschrift niet kan worden afgewacht? Dan kunt u de bestuursrechter van de rechtbank Overijssel vragen een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/bestuursrechter/Procedures/Voorlopige-voorziening.

Naar boven