Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 18 mei 2021, nr. IENW/BSK-2021/109825, tot wijziging van de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen, de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen in verband met de tweejaarlijkse revisie van internationale voorschriften inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen en de tunnelcategorisering van de Stationspleintunnel gelegen in de Schipholweg te Leiden

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op richtlijn (EU) 2020/1833 van de Europese Commissie van 2 oktober 2020tot aanpassing aan de wetenschappelijke en technische voortuitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land (PBEU 2020, L 408) en artikel 2 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen;

BESLUIT

ARTIKEL I

Bijlage 1 bij de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen wordt vervangen door bijlage I bij deze regeling.

ARTIKEL II

De Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage 1 wordt vervangen door bijlage II bij deze regeling.

B

In tabel 1, behorende bij artikel 1 van bijlage 3 wordt randnummer ‘6.7.2.19.6’ vervangen door ‘6.7.2.19.6.1’ en wordt randnummer ‘6.7.3.15.6 (b)’ vervangen door ‘6.7.3.15.6.1 (b)’.

ARTIKEL III

De Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage 1 wordt vervangen door bijlage III bij deze regeling.

B

In bijlage 2, hoofdstuk II, artikel 3, tweede lid, wordt onder verlettering van onderdeel k tot l een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • k. de Stationspleintunnel gelegen in de Schipholweg te Leiden;.

C

In tabel 1, behorende bij artikel 1 van bijlage 3 wordt randnummer ‘6.7.2.19.6’ vervangen door ‘6.7.2.19.6.1’ en wordt randnummer ‘6.7.3.15.6 (b)’ vervangen door ‘6.7.3.15.6.1 (b)’.

ARTIKEL IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen I, II en III, die ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

BIJLAGE I BEHOREND BIJ ARTIKEL I

Bijlage 1. als bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, onderdeel a, en 3 van de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen

Deze bijlage behoort bij de Regeling van 18 mei 2021, nr. IENW/BSK-2021/109825, tot wijziging van de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen, de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen in verband met de tweejaarlijkse revisie van internationale voorschriften inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen en de tunnelcategorisering van de Stationspleintunnel gelegen in de Schipholweg te Leiden.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

BIJLAGE II BEHOREND BIJ ARTIKEL II, ONDERDEEL A

Bijlage 1. als bedoeld in de artikelen 2, onderdeel a, en 3 van de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen

Deze bijlage behoort bij de Regeling van 18 mei 2021, nr. IENW/BSK-2021/109825, tot wijziging van de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen, de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen in verband met de tweejaarlijkse revisie van internationale voorschriften inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen en de tunnelcategorisering van de Stationspleintunnel gelegen in de Schipholweg te Leiden.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

BIJLAGE III BEHOREND BIJ ARTIKEL III, ONDERDEEL A

Bijlage 1. als bedoeld in de artikelen 2, onderdeel a, en 3 van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen

Deze bijlage behoort bij de Regeling van 18 mei 2021, nr. IENW/BSK-2021/109825, tot wijziging van de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen, de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen in verband met de tweejaarlijkse revisie van internationale voorschriften inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen en de tunnelcategorisering van de Stationspleintunnel gelegen in de Schipholweg te Leiden.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Inleiding

Deze regeling strekt in de eerste plaats tot wijziging van drie ministeriële regelingen in verband met de tweejaarlijkse revisie van internationale voorschriften inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren (ADN), over de spoorweg (RID) en over de weg (ADR). Het gaat om de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG), de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG) en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG). In de tweede plaats strekt de regeling tot toevoeging van de Stationspleintunnel gelegen in de Schipholweg te Leiden aan de lijst met tunnels in bijlage 2 van de VLG waarvoor beperkingen ten aanzien van het vervoer gelden.

Hoofdstuk 2. Hoofdlijnen regeling

De wijzigingen in de VBG, de VLG, de VSG houden verband met de wijzigingen van de internationale voorschriften inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze wijzigingen vinden tweejaarlijks plaats en zijn in augustus 2020 vastgesteld in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De Europese Commissie heeft de gewijzigde voorschriften door middel van richtlijn (EU) 2020/1833 van de Commissie van 2 oktober 2020 tot aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land (PBEU 2020, L 408) opgenomen in de bijlagen bij de kaderrichtlijn vervoer gevaarlijke stoffen (PBEU 2008, L 260). De onderhavige regeling strekt daarom mede tot implementatie van richtlijn (EU) 2020/1833.

De belangrijkste internationale wijzigingen betreffen:

  • De wijzigingen in de regels voor vervoer over de weg, over de binnenwateren en over het spoor betreffen voornamelijk wijzigingen gericht op het harmoniseren van vervoereisen tussen deze modaliteiten, op basis van VN Model Aanbevelingen Vervoer Gevaarlijke Stoffen en de multimodale vervoersmodaliteiten zeevaart (IMDG Code) en luchtvaart (ICAO TI).

  • Een groot deel van de wijzigingen komt voort uit het doorvoeren van de wijzigingen vanuit de regelgeving van het Internationaal Atoom Gezelschap (IAEA) over nucleaire stoffen. Voor alle modaliteiten zijn de verwijzingen naar in IAEA-verband vastgelegde voorschriften aangepast aan de actuele stand van zaken.

  • Er zijn ook nieuwe eisen opgenomen om het vervoer van medisch afval veiliger te maken, hetgeen is ingegeven door de eerdere Ebola-crisis en de huidige COVID-19 crisis. Twee nieuwe VN-nummers maken nu maatwerk mogelijk bij het vervoer van voor mensen besmettelijk materiaal en materiaal dat uitsluitend besmettelijk is voor dieren.

  • Bij het vervoer, ook van ongevaarlijke stoffen, wordt meer en meer gebruik gemaakt van apparatuur om de lading te volgen, zoals dataloggers. Deze apparatuur werkt in het algemeen op lithium-batterijen. Er zijn nu voorschriften beschikbaar om deze toepassingen veilig te kunnen gebruiken onder normale vervoersomstandigheden.

  • Specifiek voor de binnenvaart wordt een nieuw ladingtanktype geïntroduceerd: de membraantank. Deze geldt als alternatief voor de druktank op zogenaamde type G schepen, schepen waarmee gassen vervoerd kunnen worden. Membraantanks zijn geschikt om die gassen diep gekoeld en dus vloeibaar te vervoeren. Bij deze manier van vervoeren staat er geen druk op de tanks, zodat het risico van scheuren of barsten als gevolg van overdruk niet bestaat. De membraantanks kunnen gebruikt worden voor het vervoer van onder andere LNG, een stroom die naar verwachting zal toenemen, met name door de energietransitie in de buurlanden.

Hoofdstuk 3. Gevolgen

De wijzigingen komen tot stand in internationaal verband en in nauwe samenwerking met de verschillende vervoersbranches. In internationaal verband worden in algemene termen de handhaafbaarheid, veiligheid en haalbaarheid van de verschillende wijzigingen onderzocht en voorgelegd aan de partijen. Deze bevindingen zijn meegenomen in de totstandkoming van de wijzigingen. De branches zijn daarmee op de hoogte van de eventuele gevolgen die de wijzigingen voor de afzonderlijke sectoren met zich meebrengen en hebben daarmee ook ingestemd. Met de wijzigingen wordt voldaan aan de verplichte implementatie die op grond van de afzonderlijke verdragen is voorgeschreven. Naar aanleiding van in de praktijk gesignaleerde problemen door bij het vervoer betrokken partijen, worden met de wijzigingen enerzijds versoepelingen aangebracht in de toepassing van de regels. Anderzijds heeft het voor een aantal onderwerpen geleid tot een aanscherping. In algemene zin kan worden opgemerkt dat de wijzigingen geen extra administratieve lasten en nalevingskosten met zich meebrengen zodat de lasten en kosten daarvan niet toenemen of tenminste gelijk zullen blijven.

Hoofdstuk 4. Inwerkingtreding

De onderhavige regeling is niet twee maanden voor de inwerkingtreding gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast is de regeling niet in werking getreden op een vast verandermoment. Omdat sprake is van implementatie van internationale voorschriften en de doelgroep van de regeling baat heeft bij een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding van de regeling, is met gebruikmaking van de uitzonderingsmogelijkheden die Aanwijzing 4.17, vijfde lid, onder a en d, van de Aanwijzingen voor de regelgeving daarvoor biedt, afgeweken van het stelsel van vaste verandermomenten.

Artikelsgewijs

Artikel I (Wijziging VBG)

In verband met de internationale wijzigingen is bijlage 1 opnieuw vastgesteld.

Artikel II (Wijziging VSG)

Onderdeel A

In verband met de internationale wijzigingen is bijlage 1 opnieuw vastgesteld.

Onderdeel B

De wijzigingen in deze tabel houden verband met de wijzigingen in het RID.

Artikel III (Wijziging VLG)

Onderdeel A

In verband met de internationale wijzigingen is bijlage 1 opnieuw vastgesteld.

Onderdeel B

De Stationspleintunnel te Leiden is toegevoegd aan de lijst met tunnels die in bijlage 2 van de VLG zijn opgenomen en waarvoor beperkingen van het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden. Voor de Stationspleintunnel is categorie D vastgesteld. Dit betekent dat de tunnel is gesloten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen die aanleiding kunnen geven tot een grote of zeer grote explosie, het vrijkomen van grote hoeveelheden giftige stoffen, of een grote brand. Onder deze beperking valt ook het bulktransport van stoffen als diesel en benzine. De gemeente Leiden heeft de aanvraag tot indeling in categorie D gebaseerd op de toepassing van de Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels (Stcrt. 2013, 7028). De veiligheid van de tunnel en de ligging van de tunnel worden als voornaamste redenen aangegeven om het vervoer van gevaarlijke stoffen door deze tunnel te beperken. De stationspleintunnel is in 1997 gebouwd voor lokaal wegverkeer en is volgens de gegevens verstrekt door de gemeente Leiden niet ontworpen en berekend op branden die veroorzaakt kunnen worden door tankwagens met brandbare vloeistoffen. Daarnaast wordt het economisch en maatschappelijk belang van de tunnel zodanig geschat dat sluiting door structurele schade voorkomen moet worden. Voor het bestemmingsvervoer bestaat er een mogelijkheid tot gebruik van een omleidingsroute, deze is beschikbaar voor beide richtingen over de Dellaertweg, Rijnsburgerweg, Sandifortdreef, Darwinweg en Plesmanlaan.

Ten slotte is er overleg geweest tussen de gemeente Leiden en de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen, waarbij de laatstgenoemde heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de tunnelindeling in categorie D.

Onderdeel C

De wijzigingen in deze tabel houden verband met de wijzigingen in het ADR.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Naar boven