Vastgesteld bestemmingsplan Woonhof Oirschotseweg, Moergestel, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 5 vrijstaande woningen mogelijk op het perceel aan de Oirschotseweg 15 in Moergestel.

 

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Op 22 april 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Woonhof Oirschotseweg, Moergestel [NL.IMRO.0824.BPWhOirschotseweg-VA01] gewijzigd vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan is ongewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 21 mei 2021 tot en met 1 juli 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • op www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het vastgestelde bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

  • bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. Wij vragen u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Bent u daarvoor niet in de gelegenheid? Maak dan een afspraak om de stukken op het gemeentekantoor in te zien. Dit kan via telefoonnummer (013) 529 13 11. Als u een toelichting wilt van een medewerker, dan kunt u dit aangegeven bij het maken van een afspraak. ­

 

Beschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Bij deze bestemmingsplanprocedure is een hogere waarde vereist vanwege de geluidbelasting door wegverkeer op woningen.

Via een beschikking heeft het college op grond van de Wet Geluidhinder besloten om de toegestane geluidbelasting op de gevels van deze woningen vast te stellen op 54 dB.

Het besluit tot het vaststellen hogere grenswaarde ligt gelijktijdig met het vastgesteld bestemmingsplan ter inzage.

 

Beroep

Tegen het besluit van de raad kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt

  • belanghebbenden voor zover het gaat om wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, bereikbaar via telefoonnummer (013) 529 13 11

Naar boven