Provincie Zeeland - Kennisgeving publicatie ontwerpprojectplan Waterwet en ontwerpbestemmingsplan project Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal Paal, inclusief MER-beoordeling

Logo Zeeland

Onderwerp

In het Waterbeheerplan 2016-2021 is opgenomen dat het watersysteem in het beheersgebied van het waterschap Scheldestromen in 2027 op orde moet zijn voor nu en de klimaatomstandigheden die worden verwacht in 2050. Bij toetsing is gebleken dat delen van het peilgebied Campen in Oost Zeeuws-Vlaanderen niet voldoen aan de norm om wateroverlast onder extreme omstandigheden te voorkomen. Het waterschap treft maatregelen om de knelpunten voor wateroverlast in het peilgebied Campen op te lossen. Hiervoor is het waterschap voornemens om het project Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal Paal uit te voeren. De Kruispolder ligt in de gemeente Hulst aan de Westerschelde, ten noorden van Lamswaarde en ten westen van de kern Paal.

Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen heeft voor dit project op 8 december 2020 het ontwerpprojectplan Waterwet vastgesteld. Dit ontwerpprojectplan beschrijft de maatregelen die worden uitgevoerd voor het oplossen van de knelpunten voor wateroverlast bij extreme situaties en voor verbeteren van het dagelijks peilbeheer:

 • 1.

  Het vergroten van de capaciteit van het gemaal Paal;

 • 2.

  Het aanleggen van de watergang richting het gemaal Paal, voornamelijk bestaand uit een verbreding van bestaande sloten aangevuld met nieuwe watergangen;

 • 3.

  het aanleggen van een duiker met afsluiter in de 2e waterkering, die zorgt voor de koppeling tussen de Kruispolder en de Melopolder;

 • 4.

  het aanleggen van vier stuwen;

 • 5.

  het aanleggen, verruimen en dempen van diverse watergangen, inclusief aanleggen en/of vernieuwen van diverse duikers;

 • 6.

  het aanleggen van twee nieuwe peilgebieden.

Procedure

Voor het project Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal Paal is door het waterschap Scheldestromen op 8 december 2020 een ontwerpprojectplan conform artikel 5.4 van de Waterwet vastgesteld.

Voor de uitvoering van het project is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het college van B&W van de gemeente Hulst heeft op 12 januari 2021 besloten het ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 26 augustus 2020 besloten op dit project artikel 5.8 van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dat betekent dat Gedeputeerde Staten de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze zullen voorbereiden. Zij dragen er zorg voor dat de zienswijzen op het ontwerpprojectplan Waterwet en het ontwerpbestemmingsplan worden behandeld door de verschillende bevoegde gezagen. Gedeputeerde Staten van Zeeland dienen uiteindelijk het vastgestelde projectplan Waterwet goed te keuren (artikel 5.7, 1e lid Waterwet).

 

Ter inzage

Het ontwerpprojectplan Waterwet, inclusief MER-beoordeling, het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken zijn in te zien met ingang van 21 januari tot en met 3 maart 2021 op de volgende wijze via:

Provinciale website van Zeeland: https://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/nu-ter-inzage

Op werkdagen kunnen de stukken worden ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:

Waterschap Scheldestromen, kantoren Kanaalweg 1 te Middelburg en Kennedylaan 1 te Terneuzen

Gemeente Hulst, Grote Markt 24 te Hulst. Momenteel is de gemeentewinkel enkel op afspraak te bezoeken. Indien u het plan wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken tijdens bezoekuren via www.gemeentehulst.nl of via tel. 14 0114.

Provincie Zeeland, Abdij 6 te Middelburg

Bovengenoemde stukken zijn ook digitaal in te zien via de website www.overheid.nl bij => “Bekendmakingen” => “officiële bekendmakingen”. Het bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpbuitenkruisp-001O.

 

Zienswijzen indienen

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken over het ontwerp-projectplan Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal Paal en het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Daarvoor kunt u contact opnemen met dhr. L. Caljouw, l.caljouw@zeeland.nl of telefoon: 06-25726505.

Het is niet nodig om uw reactie apart per plan/besluit in te dienen. In de zienswijze dient vermeld te worden of deze gericht is tegen het projectplan Waterwet of tegen het ontwerpbestemmingsplan.

 

Vervolg

Het ontwerpprojectplan Waterwet en het ontwerpbestemmingsplan Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal Paal zullen, nadat de ingediende zienswijzen zijn beoordeeld, definitief worden vastgesteld. Het projectplan Waterwet behoeft daarna goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De besluiten worden gelijktijdig gepubliceerd. In deze publicatie wordt u geïnformeerd hoe u beroep kunt instellen bij de Raad van State.

 

MER-beoordeling

Op 10 november 2020, respectievelijk 12 januari 2021 hebben Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hulst, op basis van een door het waterschap opgestelde aanmeldingsnotitie, besloten dat voor dit project geen MER behoeft te worden opgesteld. Het MER-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Zienswijzen tegen het MER-beoordelingsbesluit kunnen gelijktijdig met een zienswijze tegen het ontwerpprojectplan Waterwet of het ontwerpbestemmingsplan project Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal Paal naar voren worden gebracht.

 

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer L. Caljouw, e-mail: l.caljouw@zeeland.nl of telefoon: 06-25726505.

Naar boven