Zaaksverdelingsreglement rechtbank Zeeland-West-Brabant

Vooraf

Dit zaaksverdelingsreglement treedt in werking op 1 februari 2021.

In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Zeeland-West-Brabant vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke zittingsplaatsen in het arrondissement terecht kan. Waar in het reglement wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting.

Het gerechtsbestuur heeft bij de verdeling van zaken getoetst aan de volgende criteria: toegankelijkheid, kwaliteit en gezonde bedrijfsvoering.

Bepalingen

 • 1. Zittingsplaatsen

  Het Arrondissement heeft de volgende zittingsplaatsen:

  • A. Locatie Breda

   Postadres: Postbus 90110, 4800 RA Breda

   Bezoekadres: Stationslaan 10, 4815 GW Breda

   Openingstijden: 8.30–17.00 uur

  • B. Locatie Middelburg

   Postadres: Postbus 5015, 4330 KA Middelburg

   Bezoekadres: Kousteensedijk 2, 4331 JE Middelburg

   Openingstijden: 8.30–17.00 uur

  • C. Locatie Bergen op Zoom

   Postadres: Postbus 5015, 4330 KA Middelburg

   Bezoekadres: Zuid-Oostsingel 41, 4611 BC Bergen op Zoom

   Openingstijden: 8.30–17.00 uur

  • D. Locatie Tilburg

   Postadres: Postbus 8727, 4820 BA Breda

   Bezoekadres: Piusplein 50, 5038 WN Tilburg

   Openingstijden: 8.30–17.00 uur

Informatie over zaken

Voor informatie over een zaak die op de betreffende zittingsplaats wordt behandeld, kan de rechtzoekende terecht bij het loket dat genoemd staat bij deze zaakscategorie (gegevens zie boven).

2. Zaaksverdeling

In onderstaand schema zijn de categorieën zaken opgenomen die op de verschillende zittingsplaatsen in het arrondissement Zeeland-West-Brabant worden behandeld.

 

ZITTINGSPLAATSEN

LOKET

ZEELAND WEST BRABANT

A

B

C

D

A

B

C

D

Bestuursrecht

Rijksbelastingen1

x

x

   

x

     

Vreemdelingenzaken

 

x

     

x

   

Wabo-milieuzaken

x

     

x

     

Sociale zekerheid

x

x

   

x

     

Studiefinanciering

x

     

x

     

Ambtenarenrecht

x

x

   

x

     

Lokale belastingen

x

x

   

x

     

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

x

x

   

x

     

Participatiewet

x

x

   

x

     

Wet maatschappelijke ondersteuning

x

x

   

x

     

Overige bestuursrechtelijke zaken

x

x

   

x

     

Civiel recht

Cluster I

Consumentenkoop

x

x

x

x

x

x

x

x

Overige consumentenzaken <€ 25.000

x

x

x

x

x

x

x

x

WCK tot€ 40.000

x

x

x

x

x

x

x

x

Arbeidsrecht, CAO, WWZ

x

x

x

x

x

x

x

x

Agentuurzaken

x

x

x

x

x

x

x

x

Handelsnaamwetzaken

x

x

x

x

x

x

x

x

Huur(koop)

x

x

x

x

x

x

x

X

Kort gedingen in civiele zaken (voor Familie- en Jeugdzaken zie onder Personen en familierecht)

x

x

x

x

x

x

x

X

Pachtzaken

X

x

X

x

 

x

   

Verzoekschriften overige

X

X

X

X

X

X

X

X

Appartementsrecht

X

X

X

X

X

X

X

X

Erfrecht Boek 4 BW, aan de kantonrechter toegekende bevoegdheden

X

X

X

X

X

X

X

X

Overige zaken <€ 25.000

x

X

x

X

x

X

x

X

Cluster II2

Consumentenzaken >€ 25.000 (excl. Consumentenkoop)

x

x

x

x

Grondzaken

 

x

 

x

Intellectuele eigendom

x

 

x

 

Medische beroepsaansprakelijkheid

x

x

x

x

Bestuurdersaansprakelijkheid

x

x

x

x

Mededingingszaken

x

x

x

x

Aanbestedingszaken

x

 

x

 

Kort gedingen

x

x

x

x

Handelsverzoekschriften

x

x

x

x

Letselschade

x

x

x

x

Vervoerszaken

 

x

     

x

   

Verzekeringszaken

x

x

   

x

x

   

Erfrecht overig

x

x

   

x

x

   

Overige zaken >€ 25.000

x

x

   

x

x

   
                 

Cluster III2

               

Faillissementen en surseance van rechtspersonen en natuurlijke personen

x

x

   

x

x

 

Schuldsaneringen

x

x

   

x

x

   

Curatele, Bewind en Mentorschap

x

x

x

x

x

x

x

x

                 

Personen- en familierecht2

               

Huwelijk / Partnerschap

x

x

   

x

x

   

Gezag, omgang, woonplaats

x

x

   

x

x

   

Ondertoezichtstelling

x

x

   

x

x

   

Uithuisplaatsing

x

x

   

x

x

   

Scheiding c.a.

x

x

   

x

x

   

Levensonderhoud

x

x

   

x

x

   

Adoptie

x

x

   

x

x

   

Verhaal bijstand

x

x

   

x

x

   

Burgerlijke Stand

x

x

   

x

x

   

Voogdij overige

x

x

   

x

x

   

Jeugdwet

x

x

   

x

x

   

Rechtelijke vaststelling van het ouderschap

x

x

   

x

x

   

Verdeling / verrekening

x

x

   

x

x

   

Leerplichtzaken

x

x

   

x

x

   

Verplichte zorg (Wvggz/Wzd)

x

x

   

x

x

   

Huisverbod

x

x

   

x

x

   

Kort gedingen in familie- en jeugdzaken

x

x

   

x

x

   

Overige familiezaken

x

x

   

x

x

   
                 

Strafrecht2

               

Megazaken

x

x

   

x

x

   

LP-zaken

x

x

   

x

x

   

FP-zaken

x

x

   

x

x

   

PR zaken gedetineerd

x

x

   

x

x

   

PR zaken niet gedetineerd

x

x

   

x

x

   

MK zaken gedetineerd

x

x

   

x

x

   

MK zaken niet gedetineerd

x

x

   

x

x

   

Reguliere milieu- en fraudezaken (incl. FP-EK)

x

x

   

x

x

   

RC en raadkamer gevangenhouding

x

x

   

x

x

   

TBS verlengingen

x

x

   

x

x

   

Ontnemingen

x

x

   

x

     

Overtredingen

x

x

x

 

x

x

   

Mulderzaken

x

x

x

x

x

x

   

Jeugdzaken gedetineerd

x

x

   

x

x

   

Jeugdzaken niet gedetineerd

x

x

   

x

x

   

Raadkamerrekesten

x

x

   

x

x

   
                 

Landelijke concentraties

               
X Noot
1

Conform Bijlage 2 artikel 8 lid 2 Awb is de rechtbank Zeeland-West-Brabant bevoegd tot het behandelen van Rijksbelastingzaken voor het gehele ressort. Dit betekent dat, in afwijking van dit reglement, de rechtbank Zeeland-West-Brabant Rijksbelastingzaken kan behandelen op alle rechtspraaklocaties in het ressort ’s-Hertogenbosch.

X Noot
2

Familie-, jeugd(straf)-, handels- en WSNP-zaken uit de zogenaamde ‘Brabantse Wal’ (gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht) worden behandeld door de locatie Middelburg. Zittingen kunnen plaatsvinden in Bergen op Zoom. De locatie Bergen op Zoom kan ook worden benut als zittingsplaats voor civiele, familie- en kantonzaken uit Tholen.

Het gerechtsbestuur kan, in afwijking van de bepalingen in dit reglement, besluiten een bepaalde categorie zaken op een andere locatie binnen het arrondissement te behandelen.

In bijzondere individuele gevallen kan de rechter gemotiveerd van de bepalingen in dit reglement afwijken. In de wet zijn verschillende bepalingen opgenomen die betrekking hebben op behandeling van een zaak op een andere locatie, zoals de mogelijkheid tot verwijzing wegens samenhang van zaken, de descente, de schouw, het kort geding.

Partijen kunnen een verzoek doen om hun zaak op een andere locatie binnen het arrondissement te laten behandelen.

3. Indiening stukken

In bovenstaande bepalingen is aangegeven welke postbussen/adressen dienen als correspondentieadressen voor het aanbrengen van zaken of indienen van stukken. Daarnaast is het mogelijk om aan de informatiebalies van de zittingsplaatsen stukken af te geven of te deponeren, bestemd voor een zaak die op de betrokken zittingsplaats wordt behandeld.

Stukken die aan een andere dan de hierboven aangewezen postbus worden gericht of worden afgegeven op een andere dan de aangewezen zittingsplaats, worden door de rechtbank met bekwame spoed aan de juiste zittingsplaats overgedragen. Indien de indiener redelijkerwijs een verwijt kan worden gemaakt blijft de termijnoverschrijding die daar het gevolg van kan zijn, voor risico van de indiener.

4. Roldatum en tijdstip

Civiele zaken cluster I: Op alle locaties woensdag 10.00 uur

Civiele rolzaken cluster II: Op de locaties Breda en Middelburg woensdag 10.00 uur

Pachtzaken: Op de locatie Middelburg iedere laatste vrijdag van de maand 14.00 uur

5. Zaken eigen medewerkers

Zaken waarbij eigen medewerkers zijn betrokken, worden verwezen naar de rechtbank

Oost-Brabant.

6. Uitvoeringsregels

Het bestuur stelt nadere regels aangaande de wijze van uitvoering van dit reglement. Bedoelde regels worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

Onder het voorbehoud dat aan een toereikend beveiligingsniveau op deze zittingsplaats kan worden voldaan

Onder het voorbehoud dat aan een toereikend beveiligingsniveau op deze zittingsplaats kan worden voldaan

7. Slotbepaling

Dit reglement is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 1 december 2020.

Dit reglement komt in de plaats van het Zaaksverdelingsreglement dat op 4 juni 2020 door het gerechtsbestuur is gepubliceerd in de Staatscourant.

Dit reglement wordt aangehaald als: Zaaksverdelingsreglement rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Het reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Het reglement treedt in werking per 1 februari 2021.

Naar boven