Besluit aanvraag omgevingsvergunning Dalerveltweg 3 6171 RN te Stein (O2020-145\0971153988)

Logo Stein

Bekendmaking besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein maken bij dezen bekend dat zij hebben besloten dat de omgevingsvergunning geregistreerd onder nummer O2020-145\0971153988 voor het gebruik van een chemicalientank gelegen aan Dalerveltweg 3 6171 RN te Stein bij besluit van 10 mei 2021 wordt toegekend.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Bouwen

  • Milieu

 

Rechtsbescherming

Het voorgenoemde besluit is genomen volgens de uitgebreide procedure. Tegen dit besluit kan met ingang van 11 mei 2021 gedurende 6 weken beroep worden aangetekend bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Limburg (Postbus 950, 6040 AZ te Roermond).

Het ingediende beroepschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg (sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond).

 

Terinzagelegging

Gedurende de bovengenoemde beroepstermijn zal het besluit met de aanvraag en de bijbehorende stukken tijdens reguliere openingstijden in het gemeentehuis, Stadhouderlaan 200 te Stein ter inzage liggen. Voor nadere informatie of het inzien van het dossier kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.

 

Publicatie

Het besluit wordt tevens door ons gepubliceerd via http://www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0971. IMRO nummer Verder handmatig aanvullen) en in de Staatscourant.

Naar boven