Kennisgeving Wet geluidhinder Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Logo Stein

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Hogere waarden besluit

Voor: bestemmingsplan Meerdel

De maximaal vastgestelde hogere waarde ten gevolge van industrielawaai Chemelot bedraagt 54 dB(A).

Locatie: Elsloo

Datum besluit: 15 april 2021

Zaaknummer: 2021-201372

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 12 mei 2021 tot en met 22 juni 2021:

  • -

    In het gemeentehuis van Stein tijdens de openingstijden;

  • -

    In het kantoor van de RUD Zuid-Limburg in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via 043-389 78 12.

Rechtsbescherming

Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit en belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht.

Beroep instellen kan van 12 mei 2021 tot en met 22 juni 2021 tegen betaling van de verschuldigde griffierechten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering).Het beroepschrift moet worden gericht aan: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage of digitaal met DigiD via http://raadvanstate.nl. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de beroepstermijn van zes weken. Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, tel. +31 43 389 78 12

Naar boven