Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Horst aan de MaasStaatscourant 2021, 23606OverigToverland, Sevenum, voorbereiding/ontwerp bestemmingsplan 6-5-2021

Logo Horst aan de Maas

Kennisgeving het concept-Notitie reikwijdte en detailniveau en voornemen tot voorbereiding bestemmingsplan verbrede reikwijdte Toverland

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken ter voldoening aan het bepaalde in artikelen 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), 7.9 en 7.27 van de Wet milieubeheer bekend, dat het bestemmingsplan verbrede reikwijdte Toverland wordt voorbereid.

Het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maakt ingevolge artikel 7.27 van de Wet milieubeheer bekend dat het concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor Toverland ter inzage wordt gelegd. De NRD ligt met ingang van 6 mei 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

Aanleiding

Attractiepark Toverland in Sevenum heeft de ambitie om zich de komende jaren verder te blijven doorontwikkelen. Een belangrijk onderdeel van deze ambitie is enerzijds het uitbreiden van het themaparkpark zelf en anderzijds het toevoegen van verblijfsaccommodatie zodat bezoekers uit een groter gebied kunnen worden aangetrokken. Om deze ambitie verder uit te bouwen, is het voor Toverland van belang te kunnen beschikken over een flexibel planologisch kader. Daarom wordt in de geest van de nieuwe Omgevingswet een zogenaamd bestemmingsplan met verbrede reikwijdte opgesteld. Hiertoe heeft de gemeente Horst aan de Maas het plan als pilotproject in het kader van de Crisis- en herstelwet aangemeld.

Het plan legt kaders en randvoorwaarden vast waarmee Toverland bij toekomstige ontwikkelingen rekening dient te houden.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De eerste stap in de milieueffectrapportage is het afbakenen van de onderzoekkaders. In de concept NRD heeft Toverland onder meer de voorgenomen activiteiten beschreven alsmede de wijze waarop de milieueffecten worden onderzocht.

Iedereen kan een zienswijze geven op de inhoud van de NRD en aangeven wat naar zijn of haar mening in het milieueffectrapport moet worden onderzocht.

De wettelijke adviseurs en enkele betrokken overheids- en maatschappelijke organisaties worden apart gevraagd een advies over de NRD uit te brengen. De commissie voor de m.e.r. wordt ook om advies gevraagd.

Op basis van alle ontvangen reacties zal het college een definitieve NRD voor het MER vaststellen.

Inzage en zienswijzen

Ter inzage

De stukken die betrekking hebben op deze publicatie liggen ter inzage met ingang van de dag na de publicatiedatum gedurende 6 weken in de informatiehoek van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst. Openingstijden informatiehoek: ma. van 8.00 tot 20.00 uur en di. t/m vr. van 8.00 tot 17.00 uur. Wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (077)477 97 77.

Wanneer u een toelichting wenst bij de ter inzage liggende stukken, houdt dan rekening met de kantoortijden.

De stukken kunnen ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.horstaandemaas.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl

Over dit voornemen is geen vorm van inspraak mogelijk. Iedereen kan gedurende genoemde termijn van 6 weken schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op de NRD Toverlandd bij het gemeentebestuur. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.

Zienswijzen kunnen gericht worden aan:

De gemeenteraad van Horst aan de Maas

t.a.v. team Omgeving

Postbus 6005

5960 AA Horst

(onder vermelding van: "Zienswijze NRD Toverland”)

Meer informatie

Deze informatie is ook terug te vinden op www.horstaandemaas.nl (zie bekendmakingen). Voor meer informatie kunt u ook terecht bij afdeling Team Omgeving, tel. (077)477 97 77.

Email geen rechtsgeldige correspondentie

Houdt u er rekening mee dat officiële reacties op procedures ondertekend moeten worden en daarom niet per email ingediend kunnen worden.

Horst, 6 mei 2021

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,

drs. R.F.I. Palmen, burgemeester

mr. L.M.C. Beckers, secretaris