Verkeersbesluit afsluiting Zuiderdijk voor motoren in weekenden

Logo Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

 

Registratienummer: 21.0369160

 

Wettelijke grondslag verkeersbesluit

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, of indien dit een nadere uitleg inhoudt van de op de borden voorkomende aanduiding (artikel 8 BABW).

 

Wij zijn bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit op grond van artikel 18, lid 1 onder c WVW 1994, het BABW, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990), de Waterschapswet, het Reglement voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de Delegatieregeling Hollands Noorderkwartier 2012 en de Mandaatregeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2012.

Motivering en doel

Door bewoners aan de Zuiderdijk is meerdere malen geklaagd over overlast van motorverkeer. De ervaren overlast betreft voornamelijk geluidsoverlast van motoren en gevaarlijke verkeerssituaties met motoren. Deze overlast wordt met name ervaren in weekenden en op feestdagen omdat het dan het drukst is op de Zuiderdijk.

Om deze reden is gezamenlijk met de gemeente Drechterland, afgesproken om door middel van een pilot motoren te verbieden op de Zuiderdijk en de Schellinkhouterdijk, tussen Zuiderdijk 1 in Venhuizen en de Protonweg in Hoorn, in de weekenden van 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020, door het plaatsen van C11 borden met de onderborden "aug./sep" en "za/zo". Hiertoe is een tijdelijk verkeersbesluit genomen met registratienummer 20.0497702 d.d. 18 juni 2020.

De resultaten van de pilot zijn door gemeente Drechterland uitgeschreven in het evaluatierapport. Dit rapport is in het eerste kwartaal van 2021 besproken met het hoogheemraadschap, de politie, gemeente Drechterland en de Motorrijders Actie Groep (MAG). Het evaluatierapport maakt als bijlage onderdeel uit van dit verkeersbesluit.

Op basis van de uitkomsten van de evaluatie kan er gesteld worden dat de pilot het beoogde effect heeft gehad. Op deze grond heeft de gemeente Drechterland aan het hoogheemraadschap het verzoek gedaan om een definitief verkeersbesluit te nemen.

 

 

Met het verkeersbesluit wordt beoogd de volgende belangen te dienen:

 • a.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg (artikel 2, eerste lid, onder a, van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw));

 • b.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers (artikel 2, eerste lid, onder b, van de Wvw);

 • c.

  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer (artikel 2, tweede lid 2, onder a, van de Wvw);

 • d.

  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden (artikel 2, tweede lid, onder b, van de Wvw).

 

De Zuiderdijk is gecategoriseerd als erftoegangsweg type 2. Dit houdt in dat de capaciteit van de Zuiderdijk beperkt is. Het verkeer wordt hoofdzakelijk afgewikkeld op andere wegen in de directe omgeving, die in vergelijking met de Zuiderdijk een directere verbinding hebben met de locaties in de omgeving. De Zuiderdijk is een landelijke weg waarbij rust voor de omgeving (aanwonenden, natuur en gebruikers van de weg) een belangrijk streven is. Tevens heeft de weg een recreatieve functie. Met name in weekenden en op feestdagen wordt de weg veelvuldig gebruikt door auto's, motorrijders, fietsers wandelaars etc..

Met name in de weekenden en op feestdagen veroorzaakt het motorverkeer geluidsoverlast bij omwonenden en hinder bij de overige gebruikers van de weg. Door de geringe breedte van de Zuiderdijk moeten auto's al snel wachten om anderen te laten passeren. Motoren hoeven dat niet en daardoor levert het verschil in snelheid tussen motoren en het langzame verkeer eerder gevaarlijke situaties op. De subjectieve verkeersonveiligheid neemt hierdoor toe voor met name wandelaars en fietsers. Tot slot wordt de meeste geluidsoverlast veroorzaakt door de motorfietsen (te hard rijden, gierend geluid, in grote colonnes etc.).

Verder doet het motorverkeer afbreuk aan de karaktereigenschappen/functie van de weg en het gebied waarin de Zuiderdijk is gelegen (naast Natura 2000-gebied). Door het motorverkeer te verbieden in weekenden en feestdagen, wordt de overlast en hinder voor de gebruikers van de weg en omwonenden beperkt. De karaktereigenschappen van de weg en functie van de weg/gebied worden beschermd met dit verkeersbesluit.

Het verbod geldt slechts voor een bepaalde periode van het jaar (april tot en met oktober), voor een bepaald gedeelte van de week (namelijk in het weekend) en voor een bepaald gedeelte van de Zuiderdijk. Voor dit traject zijn genoeg andere mogelijkheden beschikbaar om de Zuiderdijk te kunnen vermijden.

Alle belangen tegen elkaar afwegende en uit een oogpunt van verkeersveiligheid/overlast, dient het belang van de omwonenden te prevaleren boven het belang van de motorrijder. Hierbij wordt nadrukkelijk in ogenschouw genomen dat het niet de bedoeling is om motorrijders te alle tijden te verbieden op de Zuiderdijk maar alleen in weekenden/feestdagen van april tot en met oktober.

 

Op de onderstaande locaties komt een C11 met onderbord "apr. t/m okt. za / zo":

 • Hoorn - kruising Protonweg/Schellinkhouterdijk zie punt 4.1 van bijlage "bebordingsplan"

 • Hoorn – kruising Opperweg/Schellinkhouterdijk zie punt 4.2 van bijlage "bebordingsplan"

 • Schellinkhout – kruising Wester Meeweg/Zuiderdijk zie punt 4.3 van bijlage "bebordingsplan"

 • Schellinkhout – kruising De Laan/Zuiderdijk zie punt 4.4 van bijlage "bebordingsplan"

 • Schellinkhout – kruising Dorpsweg/Zuiderdijk zie punt 4.5 van bijlage "bebordingsplan"

 • Wijdenes – kruispunt Zuiderdijk (nabij Nanningsweg) zie punt 4.6 van bijlage

  • "bebordingsplan"

 • Wijdenes – kruispunt Zuiderdijk (nabij Zuideruitweg) zie punt 4.7 van bijlage "bebordingsplan'

 • Wijdenes – kruispunt 't Wuiver/Zuiderdijk zie punt 4.8 van bijlage "bebordingsplan"

 • Oosterleek – kruispunt Oosterleek/Zuiderdijk Zie punt 4.9 van bijlage "bebordingsplan"

  • Extra onderbord: "uitgezonderd gasten Restinn Oosterleek"

 • Venhuizen - kruising Zuiderdijk (ten zuiden van Elbaweg) zie punt 4.10 van bijlage "bebordingsplan"

  • Extra onderbord: "uitgezonderd gasten Restinn Oosterleek"

 • Venhuizen – kruising Zuiderdijk (ten noorden van Elbaweg) zie punt 4.11 van bijlage "bebordingsplan"

 • Venhuizen – kruising Zuiderdijk (ten zuiden van Burgemeester J. Zijpweg) zie punt 4.12 van bijlage "bebordingsplan"

 • Venhuizen – kruising Zuiderdijk (ten noorden van Burgemeester J. Zijpweg) zie punt 4.13 van bijlage "bebordingsplan"

 • Oostergouw – kruising Oostergouw/Zuiderdijk zie punt 4.14 van bijlage "bebordingsplan"

 • Oostergouw – kruising Ostergouw/Zuiderdijk zie punt 4.15 van bijlage "bebordingsplan"

 • Venhuizen – Zuiderdijk (nabij Meilag) Zie punt 4.16 van bijlage "bebordingsplan"

  • Extra onderbord op de hoek Meilag/Zuiderdijk: "na 100m."

 

 • Op de onderstaande locaties komt een vooraankondigingsbord:

 • Venhuizen – kruising De Buurt/Lakemanweg zie punt 4.17 van bijlage "bebordingsplan"

 • Venhuizen – kruising Burgemeester J. Zijpweg/Lakemanweg zie punt 4.18 van bijlage "bebordingsplan"

 • Venhuizen – kruising Elbaweg/Markerwaardweg zie punt 4.19 van bijlage

  • "bebordingsplan"

 • Oosterleek – kruising Lekerweg/Middenweg zie punt 4.20 van bijlage "bebordingsplan"

 • Wijdenes – kruising Kerkbuurt/Jongeweer zie punt 4.21 van bijlage "bebordingsplan"

 • Schellinkhout – kruising Dorpsweg/Lageweg – N506 zie punt 4.22 van bijlage

  • "bebordingsplan"

 • Hoorn – kruising Protonweg/Atoomweg zie punt 4.23 van bijlage "bebordingsplan"

 

Advies politie

Overeenkomstig artikel 24 BABW is over het voornemen tot het nemen van dit verkeersbesluit overleg gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschef van de Politie Noord-Holland. Deze adviseerde positief op het voorgenomen besluit met daarbij de volgende overwegingen: Strikt juridisch voldoet de voorgestelde plaatsing van de bebording van de geslotenverklaring. Bij de totstandkoming van dit verkeersbesluit is op deze wijze de handhaving voldoende gewaarborgd. Betreffende de motivering van het verkeersbesluit is door de gemandateerde vastgesteld dat er geen sprake is van objectieve verkeersonveiligheid veroorzaakt door motorrijders. Tevens is er geen sprake van aanpak van het probleem van de geluidsoverlast veroorzaakt door een deel van de  motorrijders, maar eerder een verplaatsing van dit probleem. Gezien de regionaal toenemende klachten over deze vorm van geluidsoverlast geniet prioritering van aanpak van dit probleem op regionale schaal de voorkeur boven de nu gekozen plaatselijke aanpak.

Advies gemeente Drechterland

Overeenkomstig artikel 25 BABW is over het voornemen tot het nemen van dit verkeersbesluit overleg gepleegd met de gemeente Drechterland. Deze adviseerde positief op het voorgenomen besluit.

Advies gemeente Hoorn

Overeenkomstig artikel 25 BABW is over het voornemen tot het nemen van dit verkeersbesluit overleg gepleegd met de gemeente Hoorn. Deze adviseerde positief op het voorgenomen besluit.

 

Besluit

I. De Zuiderdijk en de Schellinkhouterdijk tussen Zuiderdijk 1 in Venhuizen en de Protonweg in Hoorn te verbieden voor motoren in het weekend van 1 april tot en met 31 oktober door het plaatsen van C11 borden met de onderborden "apr. t/m okt. za / zo" op de locaties in bijlage II. Hierbij is de definitie van het weekend gelijk aan de kalender (zaterdag 00:00 uur tot maandag 00:00 uur).

II. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

 

Een afschrift van dit besluit is gezonden aan:

• Gemeente Drechterland, Postbus 9, 1616 ZG Hoogkarspel.

• Gemeente Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn.

• Politie Noord-Holland, Postbus 57, 2000 AB Haarlem.

 

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, worden ingediend bij het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, t.a.v. Adviescommissie bezwaren, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Elektronisch bezwaar maken is in sommige gevallen mogelijk, voor informatie zie www.hhnk.nl.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening van het bezwaar, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Een ingediend bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Daarvoor dient u zich te richten tot de Voorzieningenrechter van de rechtbank met een verzoek om voorlopige voorziening. Het adres van de rechtbank is: Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

 

Kaart van maatregelen

Exacte locaties van bebording. Zie voor exacte locaties het pdf document in de bijlage.

Bijlage I: Evaluatie pilot verbod voor motoren Zuiderdijk tijdens weekenden

Zie pdf document in de bijlage.

 

Bijlage II: Bebordingsplan Verkeersbesluit afsluiting motoren Zuiderdijk april 2021

Zie pdf document in de bijlage.

Aldus besloten d.d. 3 mei 2021,

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden

van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,

namens dezen,

S.A. Langeweg,

Hoofd Afdeling Waterveiligheid & Wegen

Dit besluit is vastgesteld krachtens de Delegatieregeling Hollands Noorderkwartier 2012. Dit besluit bevindt zich ten kantore van het hoogheemraadschap aan Het Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard, waar het tijdens kantooruren kan worden ingezien. Tegen betaling kan een kopie van dit besluit worden verkregen.

Naar boven