Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeemsterStaatscourant 2021, 23420VergunningenKennisgeving verlening omgevingsvergunning legalisatie paddock, Volgerweg 70 Zuidoostbeemster (uitgebreide afwijkingsprocedure)

Logo Beemster

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat zij op 16 april 2021 een omgevingsvergunning hebben verleend voor het legaliseren van een paddock op het perceel Volgerweg 70, Zuidoostbeemster. Vanwege de strijdigheid met het geldende bestemmingsplan is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) doorlopen (ingevolge artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3 Wabo). In de vergadering van 16 februari 2021 heeft de gemeenteraad van Beemster ten behoeve van deze aanvraag een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Inzage

Deze vergunning is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. De ID-code van de vergunning is NL.IMRO.0370.OVVOLGERWEG70-va01. De vergunning ligt met bijbehorende stukken met ingang van vrijdag 7 mei 2021 gedurende zes weken, dus tot en met 17 juni 2021, voor eenieder ter inzage.

In verband met de coronamaatregelen is het momenteel niet mogelijk de papieren stukken te bekijken op het gemeentehuis van de gemeente Beemster en het stadhuis van de gemeente Purmerend. Als u de stukken wilt inzien, kunt u daarvoor contact opnemen met het team Ontwikkeling per e-mail (m.deinum@purmerend.nl (o.v.v. het project en het locatieadres)) of telefonisch (0299-452452). De stukken worden u dan toegezonden.

Rechtsmiddelen

Gedurende de termijn van zes weken kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt en de gronden van uw beroep. Ingeval van beroep bent u griffierecht verschuldigd. Op voorwaarde dat er een beroepschrift is ingediend, kunt u daarnaast de Voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot verlening van de verklaring van geen bedenkingen kan niet apart beroep worden ingesteld. Dit besluit is deel geworden van het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning, alleen dit laatstgenoemde besluit staat open voor beroep.