Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 mei 2021, kenmerk 2349154-1007359-LZ, houdende wijziging van de Regeling subsidiering versnellingsprogramma Langdurige Zorg in verband met aanpassing van een resultaatverplichting voor eOverdracht

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies en artikel 1.3 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt op alfabetische volgorde een onderdeel ingevoegd, luidende:

Basisgegevensset Zorg (BgZ):

de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroep-overstijgend relevant is en van belang is voor de continuïteit van zorg, gedefinieerd met behulp van de zorginformatiebouwstenen;

B

In artikel 2, tweede lid, onderdeel d, vervalt het subonderdeel ‘• het opstellen van een geïntegreerd plan van aanpak van het samenwerkingsverband aan de hand van de plannen van aanpak van de deelnemende zorginstellingen;’.

C

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid, onderdeel h, komt te luiden:

  • h. De subsidieaanvrager kan de zib’s van de informatiestandaard eOverdracht die overlappen met de Basisgegevensset Zorg ingebouwd versturen, ontvangen en verwerken en kan de overige gegevens uit de informatiestandaard eOverdracht ongestructureerd als opgemaakte tekst versturen, ontvangen en tonen;

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. In afwijking van het tweede lid, onderdeel h, geldt voor een subsidieaanvrager die zorg levert op grond van de Wlz, of wijkverpleging op grond van de Zvw of Wmo 2015, dat de informatiestandaard eOverdracht ongestructureerd als opgemaakte tekst naar de zorginstellingen in het samenwerkingsverband die zorg leveren op grond van de Zvw, niet zijnde een organisatie die wijkverpleging levert, verstuurd mag worden. De zorginstellingen in het samenwerkingsverband die zorg leveren op grond van de Zvw, niet zijnde een organisatie die wijkverpleging levert, mogen de gegevens uit de informatiestandaard eOverdracht ongestructureerd als opgemaakte tekst ontvangen.

D

In artikel 6, vijfde lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • f. voor de module eOverdracht: een door de subsidieaanvrager getekende intentieverklaring dat hij de intentie heeft om naast de zib’s die overlappen met de BgZ ook overige gegevens uit de informatiestandaard eOverdracht gestructureerd via zib’s te gaan versturen, ontvangen en verwerken.

E

Na artikel 6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6a. Bevoorschotting

In afwijking van artikel 6.1, tweede lid, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS wordt een voorschot van 50 procent betaald bij aanvang van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, dan wel op het moment van de subsidieverlening indien deze subsidieverlening na aanvang van de activiteiten heeft plaatsgevonden, en worden de resterende voorschotten gelijkmatig betaald over het aantal maanden waarvoor de subsidie wordt verleend.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2021, met uitzondering van onderdeel E, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

TOELICHTING

Algemeen

De Regeling subsidiering Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Langdurige Zorg (hierna: de regeling) is een subsidieregeling op basis waarvan zorgorganisaties subsidie kunnen aanvragen voor het digitaliseren van de gegevensuitwisseling in de langdurige zorg.

Op basis van signalen uit het veld is het wenselijk om de resultaatverplichting voor de module eOverdracht aan te passen. Door middel van deze aanpassing is het voor het veld haalbaar om aan de regeling te voldoen en worden er tevens grote stappen gezet om tot volledig gestructureerde uitwisseling van gegevens te komen.

Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdeel A

In artikel 1 is de definitie van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) toegevoegd in verband met de gewijzigde resultaatverplichting voor de module eOverdracht, zie onderdeel C.

Onderdeel B

In artikel 2, tweede lid, is verwijderd dat het opstellen van een geïntegreerd plan van aanpak van het samenwerkingsverband door de projectleider een subsidiabele activiteit is. Dit is namelijk een subsidievoorwaarde om deel te nemen aan deze regeling (artikel 6, vijfde lid, onder a) en daarmee geen subsidiabele activiteit.

Onderdeel C

In artikel 5 is voor de module eOverdracht een resultaatverplichting aangepast. In de vorige regeling was het verplicht om alle gegevens in de informatiestandaard gestructureerd (d.w.z. in zib’s) uit te wisselen. Op basis van signalen uit het veld is het niet haalbaar om vast te houden aan deze resultaatverplichting. Het aantal gegevens dat gestructureerd (d.w.z. in zib’s) moet kunnen worden verstuurd, ontvangen en verwerkt wordt aangepast naar de zib’s die overlappen met de Basisgegevensset Zorg (BgZ). De resterende gegevens uit de informatiestandaard mogen ongestructureerd als opgemaakte tekst (zoals (X)HTML) worden verstuurd, ontvangen en getoond.

Deze verplichting geldt niet voor uitwisseling tussen ‘care’ en ‘cure’ organisaties in het samenwerkingsverband. Onder ‘care’ worden organisaties verstaan die zorg leveren op grond van de Wlz of wijkverpleging op grond van de Zvw of Wmo 2015 en onder ‘cure’ worden organisaties verstaan die zorg leveren op grond van de Zvw, niet zijnde een organisatie die wijkverpleging levert. Voor deze uitwisseling geldt de uitzondering dat de gegevens uit de informatiestandaard eOverdracht ongestructureerd als opgemaakte tekst (zoals (X)HTML) worden verstuurd door ‘care’ organisaties en ontvangen en getoond door ‘cure’ organisaties.

Onderdeel D

Er wordt voor de module eOverdracht een intentieverklaring gevraagd bij de aanvraag. Deze verklaring is getekend door de subsidieaanvrager en geeft aan dat de subsidieaanvrager gedurende de looptijd van de regeling de inspanning gaat leveren om meer informatie gestructureerd (d.w.z. ‘verzibt’) te versturen, ontvangen en verwerken, dan op grond van de regeling verplicht is.

Onderdeel E

In het nieuwe artikel 6a is een van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS afwijkend bevoorschottingsregime opgenomen. De subsidieaanvrager zal bij aanvang van de activiteiten, waarvoor subsidie is verleend, 50 procent van het verleende subsidiebedrag ontvangen. Indien de subsidieverlening heeft plaatsgevonden na de aanvang van de gesubsidieerde activiteiten, zal de bevoorschotting van 50 procent van het verleende subsidiebedrag zo spoedig mogelijk na de subsidieverlening plaatsvinden. De resterende 50 procent van het verleende subsidiebedrag wordt gelijkmatig verdeeld over het aantal maanden van de subsidieperiode. Voor dit afwijkend bevoorschottingsregime is gekozen omdat de uitgaven bij aanvang van de gesubsidieerde activiteiten in sommige situaties een gelijkmatige verdeling van een maandelijkse bevoorschotting overstijgen.

Artikel II

De regeling treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2021. Hierdoor geldt de nieuwe resultaatverplichting ook voor de inschrijvers die vanaf die datum hun aanvraag bij het ministerie hebben ingediend. Dit is mogelijk, omdat het een versoepeling betreft en er geen aanvragen zijn die vóór 1 januari 2021 ingediend zijn waarop al besloten is. Alle subsidieaanvragen worden daarmee gelijk behandeld.

Een uitzondering hierop vormt onderdeel E, inzake de bevoorschotting van de subsidie. Dit onderdeel treedt zonder terugwerkende kracht in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling wordt geplaatst, om te voorkomen dat eerdere subsidieverleningen dienen te worden gewijzigd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Naar boven