Wijzigingsplan Litslaan Santpoort-Zuid

Logo Velsen

 

Aankondiging

Burgemeester en wethouders van gemeente Velsen zijn voornemens een wijzigingsplan vast te stellen voor de locatie ‘Litslaan’ in Santpoort-Zuid (voormalig agrarisch bedrijf). Hiermee werken we aan de doelstelling om de woningbouwopgave voor onze gemeente tot uitvoering te brengen. Gemeente Velsen wil immers bestaande en nieuwe inwoners een goede start en mogelijkheden van een wooncarrière bieden.

Ligging plangebied

Het plangebied ligt aan de zuidzijde van Santpoort-Zuid, binnen de woonkern. De begrenzing van het plangebied is gelijk aan de begrenzing van de gebiedsaanduiding “wro-zone wijzigingsgebied – 1”, zoals dat is opgenomen in het bestemmingsplan De Leck en De Bergen (zie www.ruimtelijkeplannen.nl). Het gaat om het perceel van het voormalige agrarische bedrijf tussen de Bloemendaalsestraatweg, Litslaan, de straat Veen en Duin (Bloemendaal) en het spoor.

Ligging plangebied (indicatief)

Plan inzien

Het wijzigingsplan Litslaan (idn: NL.IMRO.0453.WP1601LITSLAAN1-O001) ligt met ingang van 10 mei 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Naast het wijzigingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage. Het plan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op bovenstaande plannaam of nummer). De stukken zijn tevens in te zien bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis (Dudokplein 1, IJmuiden). Om de stukken op het gemeentehuis in te zien moet u een afspraak maken via 0255 567200, of kijk op www.velsen.nl/contact.

Zienswijzen indienen

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het wijzigingsplan. Dit doet u door een brief te richten aan: College van burgemeester en wethouders, Postbus 465, 1970 AL IJmui­den. Of per e-mail via ro@velsen.nl. Onder vermelding van ‘zienswijze wijzigingsplan Litslaan’. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0255-567200 of ro@velsen.nl.

 

Naar boven