Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreStaatscourant 2021, 23280VerkeersbesluitenVerkeersbesluit voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats in de Frederik Hendrikstraat, ter hoogte van nr. 36

Logo Waalre

kenmerk Openbare Ruimte 2021-11

Gemeente Waalre

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre,

 

Gelet op:

• Het bepaalde in artikel 15 eerste en tweede lid, en artikel 18 eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

• Artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Overwegende:

- het college van burgemeester en wethouders op 28 januari 1992 van de gemeente Waalre toewijzingscriteria hebben vastgesteld die worden gehanteerd bij de beoordeling van de aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats;

 

- dat de aanvrager binnen reële aanvaardbare loopafstand, niet de beschikking heeft over een adequate parkeervoorziening;

 

- aanvrager heeft een handicap van permanente aard;

 

- aanvrager daarmee voldoet aan de toewijzingscriteria voor toekenning van een gehandicaptenparkeerplaats.

 

Is het gewenst:

om een parkeerplaats voor gehandicapten in te richten voor Frederik Hendrikstraat 36 middels het plaatsen van het bord E06. Op deze wijze kan er dan handhavend opgetreden worden tegen overtreders.

 

Gehoord:

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is dit besluit voorgelegd aan de inspecteur van nationale politie, basisteam De Kempen. Dat de inspecteur van nationale politie akkoord is met de voorgenomen verkeersmaatregelen.

Situatieschets

 

 

Mededelingen

Voor het inzien van het verkeersbesluit met bijbehorende stukken kunt u telefonisch een afspraak maken: 040 – 2282500. U kunt het verkeersbesluit ook inzien via de site van de Staatscourant op www.officielebekendmakingen/nl/staatscourant. Het verkeersbesluit treedt in werking met ingang van de dag, nadat de ter inzage termijn van zes weken is verstreken.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een met reden omkleed bezwaarschrift indienen. Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Waalre, Postbus 10.000, 5580 GA Waalre. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort.

Bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op de het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

BESLUITEN

 

het college van burgemeester en wethouders van Waalre:

Tot het aanleggen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Frederik Hendrikstraat 36 te Waalre, middels plaatsing van bord E06 RVV 1990 in combinatie met een kentekenplaat, conform bijbehorende tekening.

Waalre, d.d. 3-5-2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE

Namens hen,

 

De heer ing. H.J.M. Dings

Manager Ruimtelijke Ontwikkeling