Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeldhovenStaatscourant 2021, 23087Overige mededelingen aan het wegverkeerOntwerp Verkeersbesluit 2021VB43 Diverse maatregelen ten behoeve van de realisatie van de nieuwe verbinding N69 - A67

Logo Veldhoven

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven

 

Gelet op:

- het vigerende Besluit interne mandaten, volmachten en machtigingen;

- de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet Bestuursrecht (Awb);

- het verzoek, namens Provincie Noord-Brabant, een verkeersbesluit te nemen voor de verkeersmaatregelen op de wegen en weggedeelten in beheer bij gemeente Veldhoven,

 

Overwegende:

- dat in opdracht van de Provincie Noord-Brabant een nieuwe weg, zijnde N69/Westparallel, aangelegd wordt die de bestaande N69 ten zuiden van Valkenswaard zal verbinden met de nieuwe aansluiting op de A67 nabij de Locht-Zilverbaan;

- dat een gedeelte van de nieuwe verbindingsweg het wegennet raakt dat in beheer bij gemeente Veldhoven is;

- dat hierdoor enkele wegen binnen de gemeente Veldhoven (gedeeltelijk) opnieuw worden ingericht, te weten Heers, Gagelgoorsedijk en Riethovensedijk;

- dat voor een aantal te nemen verkeersmaatregelen aan genoemde wegen door de wegbeheerder een verkeersbesluit genomen moet worden;

- dat over dit besluit overleg heeft plaatsgevonden met de verkeerskundige van de gemeente Veldhoven en dat deze dit voornemen positief heeft beoordeeld;

- dat over dit besluit overleg heeft plaatsgevonden tussen de Provincie en de contactpersoon voor de N69/Westparallel van de Nationale Politie, Eenheid Oost Brabant en dat deze positief heeft geadviseerd;

- dat voor de N69/Westparallel in beheer en eigendom van de Provincie een apart verkeersbesluit door de Provincie is genomen;

- dat de genoemde wegen en weggedeelten in beheer zijn bij en gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Veldhoven,

 

Besluit:

tot het nemen van diverse verkeersmaatregelen ten behoeve van de realisatie van de nieuwe verbinding N69 – A67, waar deze de Heers, de Gagelgoorsedijk en de Riethovensedijk betreffen,

door middel van:

- het plaatsen van onder andere verkeersborden G07, B01 en B06 van bijlage 1 van het RVV 1990;

- het aanbrengen van diverse wegmarkeringen, waaronder haaientanden,

zoals op de bij dit besluit behorende tekeningen nummer N69-U0-WEGS-TEK-6101, N69-U0-WEGS-TEK-6102, N69-U0-WEGS-TEK-6103 staat aangegeven.

 

Dit ontwerp verkeersbesluit ligt met bijbehorende tekening van donderdag 6 mei 2021 tot en met woensdag 16 juni 2021 ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis en is te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl.

 

Tegen dit ontwerp verkeersbesluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van publicatie hun zienswijze mondeling of schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veldhoven, Postbus 10101, 5500 GA te Veldhoven.

 

De schriftelijke zienswijze dient te zijn ondertekend en bevat ten minste het volgende:

- naam en adres van de indiener;

- datum en handtekening;

- vermelding van het nummer en de datum van het ontwerp verkeersbesluit;

- een motivering waarom men zich niet kan verenigen met het te nemen besluit.

 

Alleen de belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend, kan in de verdere procedure beroep instellen en dan nog uitsluitend voor zover het de onderdelen van het besluit betreft waartegen de zienswijze zich richtte. Deze beperking geldt uiteraard niet voor zover in het definitieve verkeersbesluit wijzigingen worden aangebracht ten opzichte van het ter inzage gelegen ontwerp verkeersbesluit.

 

Veldhoven, 4 mei 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

namens hen,

Ing. J.J.C. van Tol

hoofd afdeling Beheer en Realisatie