Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Aa en HunzeStaatscourant 2021, 22969VerkeersbesluitenVerkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen Hoofdstraat nabij no. 24 Rolde

Logo Aa en Hunze

 

Nr. 277701

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze,

 

Gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW).

Overwegende:

BESLUIT

dat de Hoofdstraat gelegen is binnen de bebouwde kom van Rolde;

dat de Hoofdstraat in eigendom is bij de gemeente Aa en Hunze;

dat de Hoofdstraat een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op bovengenoemd artikel het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor deze weg;

dat de Hoofdstraat is gecategoriseerd als erftoegangsweg (30 km/uur) binnen de bebouwde kom;

dat deze wegencategorisering aansluit op de wegencategorisering zoals opgenomen in het landelijke programma Duurzaam Veilig;

dat elektrisch aangedreven auto’s in opkomst zijn en er in Nederland op dit moment (begin 2021) ruim 260.000 elektrische en hybride personenauto’s zijn geregistreerd;

dat er een aanvraag is gedaan voor het plaatsen van een laadpaal op de Hoofdstraat;

dat gelet op deze reden er één laadpaal wordt aangelegd;

dat de laadpaal voor de volgende doelgroepen is bestemd:

  • bezoekers van het dorp

  • bewoners van het dorp

  • werknemers van bedrijven in het dorp

dat er een geschikte locatie gevonden is op de Hoofdstraat, nabij het pand met adresnummer 24;

dat een laadpaal twee aansluitingen voor elektrische voertuigen kent;

dat het wenselijk is om nabij het oplaadpunt één parkeerplaats te reserveren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen;

dat dit gerealiseerd kan worden door middel van het plaatsen van het verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’;

dat in het kader van herkenbaarheid het parkeervak wordt voorzien van een stekkersymbool;

dat het parkeervak alleen door elektrische voertuigen gebruikt kunnen worden en dat de hoeveelheid parkeerruimte in Rolde voor niet-elektrische voertuigen daardoor afneemt;

dat het exclusief parkeren voor elektrische auto’s slechts is toegestaan met als doel de auto op te laden, zodat het oplaadpunt voor meerdere gebruikers beschikbaar is;

dat dit gebruik geregeld is in artikel 24, lid 1, sub d ten 2e van het RVV 1990, namelijk ‘de bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren op een parkeergelegenheid op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of op het onderbord is aangegeven’;

dat het belang van het ontwikkelen van een openbaar oplaadnetwerk prevaleert boven het verlies aan parkeergelegenheid;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van het verkeersbord E4 – met het betreffende onderbord – van bijlage 1 van het RVV 1990 een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de verkeersmaatregel strekt tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de verkeersmaatregel voorts strekt tot het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding komt bij het treffen van deze verkeersmaatregel;

dat gelet op voorgaande overwegingen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer van ondergeschikt belang wordt geacht;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie;

dat de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregelen.

Het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze besluit:

door middel van het plaatsen van verkeersbord conform model E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ op de Hoofdstraat nabij no. 24, een één parkeerplaats te reserveren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen.

 

 

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Namens het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze

de secretaris, de burgemeester

mevrouw mr. M.Tent, de heer A.W. Hiemstra

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit verkeersbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten.