Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2021, 22931VerkeersbesluitenGehandicaptenparkeerplaats op kenteken Dokter van de Veldestraat

Logo Hoogeveen

VERKEERSBESLUIT

Nr.2021/06

 

 

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen

 

Gelet op:

De bepalingen gesteld in of krachtens artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994,

 

Overwegende:

- dat de persoon, wonende aan de Dokter van de Veldestraat te Hoogeveen, een verzoek heeft ingediend om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;

- dat uit het medisch advies is gebleken dat deze persoon niet meer dan 50 meter kan lopen met de gebruikelijke loophulpmiddelen;

- dat de Dokter van de Veldestraat in eigendom, beheer en onderhoud is van de gemeente Hoogeveen;

- dat op basis van artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van de regiopolitie Drenthe.

 

Besluiten:

I. Tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Dokter van de Veldestraat in Hoogeveen.

 

II. De maatregel bestaat uit het plaatsen van het bord E06, gehandicaptenparkeerplaats met onderbord met daarop het kenteken, van de bijlage 1 van het RVV 1990.

Een en ander staat weergegeven op bijgaande situatietekening.

 

 

 

 

Hoogeveen, 29 april 2021

 

 

Namens Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

 

 

 

 

 

Arthur Wijngaarden

Afdelingshoofd Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzame Leefomgeving

 

Ter visie legging

Dit verkeersbesluit wordt op 5 mei 2021 gepubliceerd in de Hoogeveensche Courant (gemeentelijke pagina “Het Torentje”).

 

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer O. Hoekstra van de eenheid Verkeer, via telefoonnummer 14 0528.

 

Bijlage(n):

- Situatietekening Dokter van der Veldestraat

 

 

 

Niet eens met het besluit

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit per bezwaarformulier op de website, per e-mail of schriftelijk.

 

In het bezwaarschrift vermeldt u:

• uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;

• de datum van uw bezwaarschrift;

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

• de datum en het kenmerk van de brief waarin het besluit staat;

• waarom u het niet met het besluit eens bent;

• uw handtekening.

 

Voorlopige voorziening

Diende u een bezwaarschrift in? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of schriftelijk aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Zorgt u ervoor dat u een kopie van uw bezwaarschrift meestuurt. Houdt u er rekening mee dat u griffiekosten betaalt als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient.