Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaanstadStaatscourant 2021, 22835VerkeersbesluitenWijziging verkeersbesluit Korte Hogendijk bouwplaats

Logo Zaanstad

 

BESLUIT

2021/009633

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

d.d. 28 april 2021

Overwegende dat:

in Zaandam op de Korte Hogendijk een bouwplan wordt gerealiseerd;

voor dit bouwplan een bestaand parkeerterrein en fietsverbinding tussen Korte Hogendijk en Provincialeweg wordt opgeheven en wordt bebouwd;

ten behoeve van het bouwen ruimte nodig is om veilig te kunnen bouwen;

hiervoor een groot deel van openbare weg afgesloten moet het bouwterrein met hekken wordt afgesloten;

voor de voetgangers richting station en stadhuis een omleidingsroute wordt aangegeven gedurende de tijd dat het nodig is, en welke middels een TVM geregeld zal worden;

dit nodig zal zijn voor de periode van 16 augustus 2021 tot 26 april 2024 hiervoor verkeersbesluit 2021- 17835 is genomen;

in dit verkeersbesluit abusievelijk het snelfietspad langs de spoorlijn ook werd afgesloten;

om bovenstaande goed te regelen een verkeersbesluit nodig is;

volgens artikel 24 BABW overleg met de politie Noord-Holland heeft plaatsgevonden in de AVC waarbij de politie akkoord gaat met de inhoud van onderstaand besluit;

bovengenoemde wegvak is gelegen in de gemeente Zaanstad in eigendom zijn bij NS Vastgoed en gemeente Zaanstad en deels bij de gemeente en NS Vastgoed in beheer zijn;

De veiligheid op de weg verzekerd moet zijn;

weggebruikers en passagiers beschermd moeten worden;

de weg in stand moet worden gehouden en de bruikbaarheid daarvan gewaarborgd moet zijn;

de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk gewaarborgd moet zijn zoals beschreven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

gelet op artikelen 15 en 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer alsmede het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede de Wegenverkeerswet 1994;

b e s l u i t e n :

In Zaandam;

dat van verkeersbesluit 2021- 17835 wordt ingetrokken het onderdeel dat het snelfietspad wordt afgesloten voor alle verkeer voor de periode van 16 augustus 2021 tot 26 april 2024.

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Openbare Ruimte,

Mevrouw M. Zijp

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.

 

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

d.d. 28 april 2021

m a k e n b e k e n d :

dat zij hebben besloten;

in Zaandam;

dat van verkeersbesluit 2021- 17835 wordt ingetrokken het onderdeel dat het snelfietspad wordt afgesloten voor alle verkeer voor de periode van 16 augustus 2021 tot 26 april 2024.

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Openbare Ruimte,

Mevrouw M. Zijp

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.