Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergStaatscourant 2021, 22404VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Gouden Regen

Logo Woudenberg

Burgemeester en wethouders van Woudenberg;

 • -

  Gelezen het voorstel van de afdeling Realisatie en Beheer van 9 februari 2017;

 • -

  Gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 14, 15, 16, 18 en 20 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW. 1994) en de artikelen 4, 12, 14, 18, 21, 24 en 26 ven het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

Overwegende,

 • -

  dat door Groendus B.V. een aanvraag is ingediend voor het plaatsen van een oplaadpaal en het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Gouden Regen, ter hoogte van het kruispunt met de Beukenlaan;

 • -

  dat door aanbieder voldoende is aangetoond dat er ter plaatse behoefte bestaat aan een oplaadpaal met 2 parkeerplaatsen voor het opladen van dit soort voertuigen;

 • -

  dat in deze behoefte niet kan worden voorzien door reeds aanwezige oplaadpalen in de nabije omgeving of door parkeer- en oplaadmogelijkheden op eigen terrein;

 • -

  dat het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast;

 • -

  dat dit besluit bijdraagt aan het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het

voorkomen of beperken van hinder, overlast en schade door het verkeer;

Overwegende voorts,

 • -

  dat de Gouden Regen, een weg is als bedoeld in artikel 18 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994;

 • -

  dat overleg is gepleegd met de Politie, Regio Midden-Nederland, district Oost-Utrecht overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 • -

  dat in dit overleg is gebleken dat de politie positief adviseert op de voorgenomen verkeersmaatregel(en);

 • -

  dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van de betrokkenen behoren te blijven;

BESLUITEN:

 • -

  twee parkeerplaatsen bij de laadpaal aan de Gouden Regen, ter hoogte van het kruispunt met Beukenlaan, aan te wijzen als parkeerplaats voor alleen het opladen van elektrische voertuigen;

 • -

  dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers door middel van het plaatsen van bord E08 uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord met daarop de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ alsmede met onderbord OB504 – schuin links/rechts wijzend, in dit geval alleen rechts wijzend.

Voor een juist overzicht van de verkeersmaatregelen wordt verwezen naar de bijgevoegde tekening.

Woudenberg,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

B. v.d. Hoven

Beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer

Inzien en bezwaar:

Het verkeersbesluit met tekening worden gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant en liggen ter inzage bij klantcontactcentrum (receptie) op het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van Burgemees­ter en wethouders van Woudenberg binnen zes weken na de datum van de bekendmaking. Het bezwaarschrift dient uw naam en adres te bevatten, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivering van het bezwaar. Het bezwaar dient te worden gericht aan het college van B&W van Woudenberg, Postbus 16, 3930 EA te Woudenberg.

 

Situatietekening