Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheStaatscourant 2021, 22218VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen, N391/Emmerweg, ten behoeve van aanleg ongelijkvloerse kruising

Logo Drenthe

Kenmerk 202100864-00929826

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 is gedeputeerde staten bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de provincie Drenthe.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Krachtens artikel 37 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer dient een verkeersbesluit te worden genomen voor de in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer bedoelde tijdelijke plaatsingen en tijdelijke maatregelen met een langere duur dan vier maanden.

De in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen strekken tot de in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde volgende belangen:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Belangenafweging

De N391 is een belangrijke verbindingsroute tussen Zuidoost Drenthe en Zuidoost Groningen en verbindt deze beide gebieden met Duitsland en de Eemshaven. De weg zorgt ook voor een goede verbinding van deze regio met de rest van het land via de N34 en de A37. Een vlotte en veilige doorstroming is voor de regio van belang om de bereikbaarheid te verbeteren. Ten behoeve van de verkeersveiligheid, de doorstroming en de bereikbaarheid wordt de rotonde op de kruising Emmerweg/N391 vervangen door een ongelijkvloerse kruising, zodat het verkeer ongehinderd kan doorrijden.

Ter plaatse worden, voorafgaand de bouw van het kunstwerk, de terpen en de daarbij horende wegconstructie, op-en afritten aangelegd om ervoor te zorgen dat het verkeer ten tijde van de realisatie van de ongelijkvloerse aansluiting om het bouwterrein heen geleid kan worden. Deze maatregelen worden getroffen ten behoeve van de verkeersveiligheid en zorgen ervoor dat het verkeer minimale hinder ondervindt gedurende de bouwwerkzaamheden.

Na voltooiing van de op-en afritten wordt het doorgaande verkeer, naar verwachting, vanaf 28 oktober 2021 tot 26 augustus 2022 om het bouwterrein heen geleid, zodat het kunstwerk inclusief de terpen en de daarbij horende wegconstructie gebouwd kan worden. Voor het (brom)fietsverkeer worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het (brom)fietsverkeer op een veilige manier via het bouwterrein van de oostkant naar de westkant en omgekeerd kan rijden.

Ter waarborging van de veiligheid op de weg van weggebruikers en passagiers, is tijdens de bouwwerkzaamheden het onder andere noodzakelijk de maximumsnelheid te verlagen en het inhalen te verbieden. Door de gewijzigde verkeerssituatie, in verband met deze werkzaamheden wordt de maximumsnelheid ter hoogte van de N391/Emmerweg, 50km/u. Daarnaast worden verkeerstekens geplaatst ter geleiding van het verkeer. Tevens worden fysieke maatregelen getroffen, om het gebied te duiden waar de werkzaamheden plaatsvinden, hiervoor worden geleidebakens geplaatst.

Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de (gemachtigde van de) korpschef van de nationale politie.

Overeenkomstig artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de gemeente Emmen.

BESLUIT

Gezien voorgaande overwegingen is de gedeputeerde staten van de provincie Drenthe tot het besluit gekomen om:

 • 1.

  tijdelijk verkeerstekens te plaatsen vanaf 28 oktober 2021 tot 26 augustus 2022, of zoveel eerder of langer als de werkzaamheden en de daarmee samenhangende omstandigheden ter plaatse vereisen;

 • 2.

  met bord A1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) een maximumsnelheid van 50 km/u en 70 km/u in te stellen;

 • 3.

  met bord B1 van bijlage 1 van het RVV, te bepalen dat het een voorrangsweg betreft;

 • 4.

  met bord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990, te bepalen dat bestuurders voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de kruisende weg;

 • 5.

  met bord C4r van bijlage 1 van het RVV, te bepalen dat het een eenrichtingsweg betreft;

 • 6.

  met bord C9 van bijlage 1 van het RVV, de weg gesloten te verklaren voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25km/u en brommobielen, alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen;

 • 7.

  met bord D2 van bijlage 1 van het RVV, te bepalen dat bestuurders het bord voorbijgaan aan de zijde die de pijl aangeeft;

 • 8.

  met bord D4 van bijlage 1 van het RVV, te bepalen dat de rijrichting wordt gevolgd die op het bord staat aangegeven;

 • 9.

  met bord F1 van bijlage 1 van het RVV, een inhaalverbod in te stellen voor alle motorvoertuigen;

 • 10.

  met bord F8 van bijlage 1 van het RVV, het einde van door verkeersborden aangegeven verboden aan te duiden;

 • 11

  met bord G12a van bijlage 1 van het RVV, de voor (brom)fietsers bestemde weggedeelten aan te wijzen als (brom)fietspad;

 • 12

  met bord J16 van bijlage 1 van het RVV, het verkeer te attenderen op de werkzaamheden;

 • 13

  met bord J29 van bijlage 1 van het RVV, het verkeer te attenderen op tegenliggers;

 • 14

  met bord J37 van bijlage 1 van het RVV, het verkeer te attenderen op de gewijzigde verkeerssituatie;

 • 15

  met haaietanden te bepalen dat bestuurders voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de kruisende weg.

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

namens dezen,

mevrouw drs. M.S.B. Joustra,

Teammanager Projecten Wegen en Vaarwegen

Openbaarmaking

De tekst van het verkeersbesluit is te vinden op de website van de rijksoverheid (www.officielebekendmakingen.nl Staatscourant rubriek verkeersbesluiten).

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van gedeputeerde staten van Drenthe. De dag van bekendmaking is de dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar: www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure