Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Dienst JustisStaatscourant 2021, 22080Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 4 mei 2021 nr. BOACAT2021/012 strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Sportvisserij Zuidwest Nederland

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelezen het verzoek van Sportvisserij Zuidwest Nederland van 6 april 2021 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdamen de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

 • artikel 142, eerste lid, aanhef en onder b en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

 • artikel 7, negende lid, van de Politiewet 2012;

 • artikel 55b van het Wetboek van Strafvordering

 • artikel 36, eerste lid, en artikel 41, tweede lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2, van de Wet op de economische delicten;

 • de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar.

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie binnen Boa Domein Milieu, welzijn en infrastructuur (flora- en faunabeheerder) in dienst van Sportvisserij Zuidwest Nederland, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

 • 1. De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur, zoals opgenomen in de bijlage bij de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2. De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3. De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 50 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

 • 1. Als toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam.

 • 2. Als direct toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012.

Artikel 6

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste, derde en vierde lid (vervoersfouillering/insluitingsfouillering), van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien, korte wapenstok en pepperspray.

Artikel 7

 • 1. De Sportvisserij Zuidwest Nederland brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister voor Rechtsbescherming goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2. Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het artikel 9 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 9

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij Zuidwest Nederland 2016 van 28 januari 2016, BOACAT2016/009 zal vervallen op 13 april 2021.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 4 mei 2021 en vervalt met ingang van 4 mei 2026.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij Zuidwest Nederland 2021.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 april 2021

De Minister voor Rechtsbescherming, namens deze, I.M. Koster-Boer Operationeel manager V&T

Bezwaar maken

U kunt bij de Minister voor Rechtsbescherming tegen deze beslissing bezwaar maken. U doet dit door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen via justis.nl of schriftelijk indienen door deze te sturen naar het volgende adres:

Justis

Afdeling V&T

Postbus 20300

2500 EH Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde in laten dienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, voeg dan een machtiging bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

 • uw naam en adres;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken. U kunt ook een kopie van de beslissing meesturen;

 • de gronden van uw bezwaar;

 • uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.