Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HulstStaatscourant 2021, 22028VerkeersbesluitenVerbod voor vrachtauto’s en landbouwverkeer Plevierstraat te Hengstdijk

Logo Hulst

gelet op artikel 18 van de ‘Wegenverkeerswet-1994’ zijn de burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten op wegen gelegen binnen de gemeente Hulst, voor zover deze wegen niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie Zeeland of het Waterschap Zeeuws Vlaanderen;

gelet op het bepaalde in het “Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990” en het “Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer” (“B.A.B.W.”).

OVERWEGENDE:

dat veel doorgaand vracht- en landbouwverkeer door de Plevierstraat heen rijdt;

dat binnen het bebouwde deel (huisnummers 5 t/m 13 en 6 t/m 10) de weg te smal is om zwaar verkeer toe te laten en er geen ruimte is om dit te verbeteren;

dat vorenbedoeld gebied bedoeld en ingericht is als woon- en verblijfsgebied;

dat omwonenden veel overlast ondervinden (trilling/geluid) van passerende vrachtauto’s en landbouwverkeer;

dat het daarom van belang is om de door vrachtauto’s en landbouwverkeer veroorzaakte overlast/hinder te voorkomen of beperken en dat vorenbedoeld gebied gesloten wordt verklaard voor vrachtauto’s en landbouwverkeer;

dat vanaf de Vogelweg/Hengstdijksestraat tot de toegang van nummer 5 het verboden wordt voor vrachtauto’s en landbouwverkeer, bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines door het plaatsen van de borden C7 (gesloten voor vrachtauto’s) en C8 (gesloten voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines);

dat vracht- en landbouwverkeer komend vanaf het achterland tijdig gewaarschuwd dient te worden dat doorgang via het vervolg van de Plevierstraat niet mogelijk is;

dat daarom een vooraankondiging C7 gesloten voor vrachtauto’s en C8 gesloten voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines met onderbord “na 400 m” en “450 m” bij beide kruispunten met de Oude Havendijk te plaatsen

dat ondanks de gesloten verklaring voor vrachtauto’s het doorgaand vrachtverkeer via andere routes naar en van hun bestemming kan blijven rijden;

dat ingevolge artikel 24 van het ‘B.A.B.W.’ advies is gevraagd aan de politie Zeeland te Middelburg;

dat met de maatregel beoogd wordt het voorkomen, beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu als bedoeld in de Wet Milieubeheer;

dat deze verkeersmaatregel betrekking heeft op wegen in eigendom en beheer van de gemeente Hulst;

gelet op het bepaalde in de ‘Wegenverkeerswet-1994’, het ‘Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens-1990’, het ‘Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer’ en de ‘Algemene Wet Bestuursrecht’;

dat met deze verkeersmaatregel de volgende doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2 van de ‘Wegenverkeerswet-1994’ beoogd worden, t.w.:

  • -

    het verzekeren van de veiligheid op de weg,

  • -

    het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • -

    het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

BESLUITEN:

door het plaatsen van borden C7 en C8 van bijlage I van het ‘Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens-1990’ net ten oosten van de oprit van Plevierstraat 5 en bij het kruispunt Plevierstraat/Vogelweg/Hengstdijksestraat dit gebied aan te wijzen als zone die voor vrachtauto’s en landbouwverkeer gesloten is verklaard.

Hulst, 20 april 2021.

Burgemeester en Wethouders van Hulst,

De Secretaris,

De Burgemeester,