Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-DrentheStaatscourant 2021, 22023VerkeersbesluitenVerkeersbesluit

Logo Midden-Drenthe

Voor het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Drenthe

Overwegingen

Overwegende dat…

... bij laadpaalexploitant en concessiehouder Allego is een aanvraag ingediend van een EV-rijder, wonende aan de Groenkampen 26 te Westerbork voor het plaatsen van een laadpaal en het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Groenkampen ter hoogte van huisnummer 46;

… door de aanvrager voldoende is gemotiveerd dat er ter plaatse behoefte bestaat aan een laadpaal met 2 parkeerplaatsen voor het opladen van dit soort voertuigen;

… in deze behoefte niet kan worden voorzien door reeds aanwezige laadpalen in de nabije omgeving of door parkeer- en laadmogelijkheden op eigen terrein;

… het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast;

… de parkeerdruk in de directe omgeving toelaat dat er 2 parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen;

… dit besluit bijdraagt aan het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het voorkomen of beperken van hinder, overlast en schade door het verkeer;

… de parkeerplaatsen onderdeel uitmaken van een weg die onder beheer is van de gemeente;

… conform artikel 24 van het BAWB overleg heeft plaatsgevonden met de gemachtigde van de korpschef van politie, waarbij te kennen is gegeven dat met het voorgestelde verkeersbesluit wordt ingestemd;

… de gemeente Midden-Drenthe duurzame mobiliteit mogelijk wenst te maken en van oordeel is dat de aanvraag voldoet aan de in artikel 2 lid 1 onder c en artikel 2 lid 2 onder a en artikel 2 lid 3 onder a van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW1994) genoemde doelstellingen.

Besluit

 • 2 parkeerplaatsen bij de laadpaal aan Groenkampen ter hoogte van huisnummer 46 aan te wijzen als parkeerplaatsen voor alleen het opladen van elektrische voertuigen;

 • dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers door middel van het plaatsen van bord E4 uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord met daarop de tekst ‘uitsluitend voor opladen elektrische voertuigen’ alsmede met onderbord OB501 – schuin (links/rechts wijzend).

Motivering

De gemeente Midden-Drenthe wil elektrisch rijden stimuleren, om zo haar klimaatdoelstelling van 95% minder CO2 uitstoot in 2050 te realiseren. Dit is verwoord in de Duurzaamheidsvisie Midden-Drenthe (oktober 2019). De gemeente zet in op de vervanging van fossiele brandstoffen. Het faciliteren van een dekkend netwerk van EV-laadpalen, en het stimuleren van elektrisch rijden, is hier een onderdeel van. Daarom kan bij de laadpaalexploitant Allego, onder bepaalde voorwaarden, een aanvraag worden ingediend voor het plaatsen van een openbare laadpaal bij een openbare parkeerplaats. Twee naastgelegen parkeervakken worden in dat geval gereserveerd voor het laden van elektrische voertuigen.

De aanvraag voldoet aan de in artikel 2 lid 1 onder c en artikel 2 lid 2 onder a en artikel 2 lid 3 onder a van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde doelstellingen. Eventuele nadelige gevolgen voor de omwonenden zijn niet onevenredig in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

 • 1.

  EV-rijders moeten hun voertuig op of nabij hun woonlocatie kunnen laden;

 • 2.

  De aanvrager heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein;

 • 3.

  De gemeente heeft kritisch gekeken naar de (verkeers)situatie op de laadlocatie. Deze gegevens laten toe dat twee openbare parkeerplaatsen worden gereserveerd voor het laden van twee EV-voertuigen;

 • 4.

  De locatie draagt bij aan en past goed in het dekkende netwerk van EV-laadpalen, met het oog op de toename in elektrisch rijden.

 • 5.

  Bij het aanwijzen van de laadlocatie is gelet op de gemeentelijke beleidsuitgangspunten en de voorwaarden van laadpaalexploitant Allego, waaronder: centrale ligging, een goede zichtbaarheid en een goede toegankelijkheid van de laadvoorziening;

 • 6.

  De laadlocatie ligt gunstig ten opzichte van het hoofd-elektriciteitsnet;

 • 7.

  Voorgestelde laadlocatie is op acceptabele loopafstand van het adres van de aanvrager;

 • 8.

  De doorgang voor het overige verkeer wordt gewaarborgd;

 • 9.

  De laadpaal is openbaar en kan door elke EV-rijder gebruikt worden.

Inwerkingtreding

Op grond van artikel 27 van de BAWB treedt dit verkeersbesluit in werking met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, is verstreken.

Juridische grondslagen

Op grond van artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB) en artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet (WVW 1994) dient de plaatsing of de verwijdering van de hierna genoemde verkeerstekens te geschieden krachtens een verkeersbesluit:

 • a.

  de volgende borden:

 • I

  de borden die zijn opgenomen in de hoofdstukken A tot en met G van bijlage 1, behorende bij het RVV 1990, uitgezonderd de borden C22 en E9, alsmede de borden E4, E12 en E13 tenzij onder deze verkeersborden een onderbord als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d, wordt aangebracht, dan wel toepassing wordt gegeven aan artikel 8, derde lid;

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het dagelijks bestuur college van burgermeester en wethouder bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Midden-Drenthe.

Artikel 21 BAWB: de aanvraag voldoet aan de in artikel 2 lid 1 onder c en artikel 2 lid 2 onder a en artikel 2 lid 3 onder a van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde doelstellingen. Eventuele nadelige gevolgen voor de omwonenden zijn niet onevenredig in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

Bekendmaking

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Beilen 4 april 2021

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Drenthe

Stefan Hoks

Beleidsondersteuner verkeer

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Dit moet dan gebeuren binnen zes weken na de dag waarop het besluit in de Staatscourant is geplaatst. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Drenthe, aan het adres Raadhuisplein 1, 9411 NB Beilen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • datum bezwaarschrift;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden van het bezwaar

 • uw handtekening

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.