Gemeente Amsterdam - ontwerpbesluit omgevingsvergunning en watervergunning - Noordpunt en noordoever Centrumeiland op IJburg te Amsterdam – gemeente Amsterdam en Minister van Infrastructuur en Waterstaat (kennisgeving)

Logo Amsterdam

Op grond van artikel 3.30 eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening, in samenhang met artikel 2 en 3 van de Coördinatieverordening gemeente Amsterdam wordt het project voor aanleggen van land op de noordpunt en de noordoever van het Centrumeiland op IJburg (ten noorden van de Pampuslaan), gecoördineerd voorbereid.

In het kader van deze coördinatie wordt kennis gegeven van de ter inzage legging van de volgende ontwerpbesluiten:

 • -

  Omgevingsvergunning voor het maken van land op de noordpunt en de noordoever van het Centrumeiland op IJburg (ten noorden van de Pampuslaan), in Amsterdam, ingekomen op 7 oktober 2020, 5503335/Z2020-O008661.

 • -

  Watervergunning voor het maken van land op de noordpunt en de noordoever van het Centrumeiland op IJburg (ten noorden van de Pampuslaan), in Amsterdam, RWS-2021-ontwerp.

De ontwerpbesluiten en de bijbehorende gegevens liggen van 29 april 2021 t/m 9 juni 2021, tijdens de openingstijden, ter inzage bij:

 • -

  het loket van stadsdeel Oost, Oranje Vrijstaatplein 2, 1093 NG, te Amsterdam. Voor de openingstijden kunt u bellen met 14020.

 • -

  Rijkswaterstaat Midden-Nederland locatie Lelystad, Zuiderwagenplein 2, 8224 AD te Lelystad.

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met deze ontwerpbesluiten dan kunt u, gedurende de zes weken dat de ontwerpbesluiten ter inzage liggen, een zienswijze indienen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Stuur uw zienswijze naar:

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Oost.

Postbus 94801

1090 GV AMSTERDAM

Of per mail naar: info.sdo@amsterdam.nl.

Vermeld in uw zienswijze altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;

 • de datum waarop u de zienswijze schrijft en uw handtekening;

 • het ontwerpbesluit waarop u een zienswijze indient, datum en kenmerk van het ontwerpbesluit;

 • indien mogelijk een afschrift van het ontwerpbesluit waarop u een zienswijze indient;

 • waarom u een zienswijze indient;

 • dient iemand anders namens u een zienswijze in, stuur dan een machtiging mee.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het stadsdeel. Dit kan op maandag t/m vrijdag.

Naar boven