Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarlingenStaatscourant 2021, 21966Ruimtelijke plannenVoorontwerp bestemmingsplan Harlingen – Oostpoort fase 3

Logo Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat met ingang van 3 mei 2021 gedurende zes weken voor iedereen kosteloos bij het KCC in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen het voorontwerp bestemmingsplan Harlingen – Oostpoort fase 3 ter inzage ligt. Gelet op de huidige beperkende maatregelen kunnen de stukken alleen worden ingezien na het maken van een telefonische afspraak. Hiervoor kunt u via de website van de gemeente een afspraak maken of bellen met 14 0517. Het voorontwerp bestemmingsplan kan verder bekeken worden op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Dit plan voorziet in een juridisch-planologisch kader voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Oostpoort. Bedrijventerrein Oostpoort 3 komt ten oosten van het huidige bedrijventerrein en omvat zo’n 10 hectare bedrijfsgrond. Het plangebied wordt ruwweg begrenst door het Van Harinxmakanaal, de oostgrens van bedrijventerrein Oostpoort en de Ungabuursterweg. Een deel van het plangebied ligt ten noorden van de Ungabuursterweg.

Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn (dus t/m 13 juni 2021) over het voorontwerp bestemmingsplan schriftelijk (alleen per brief, niet per email) zijn of haar reactie kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen.

Harlingen 23-04-2021