Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeemsterStaatscourant 2021, 21856Ruimtelijke plannenKennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Oosthuizerweg 72’ en gecoördineerde afgifte omgevingsvergunning 

Logo Beemster

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat de gemeenteraad op 20 april 2021 het bestemmingsplan ‘Oosthuizerweg 72‘ heeft vastgesteld. Het college heeft daarop de omgevingsvergunning voor het realiseren van een pension verleend.

Zakelijke inhoud

Bovengenoemde besluiten zijn gecombineerd voorbereid op basis van de gemeentelijke coördinatieregeling (artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening). Daarbij is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ingevolge afdeling 3:4 Awb toegepast. Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding. Bij het plan is geen exploitatieplan vastgesteld. De ID-code van het plan is NL.IMRO.0370.2020BPOosthuizwg72-VA01.

Dit bestemmingsplan biedt een planologische regeling voor het realiseren van een pension op het perceel Oosthuizerweg 72. De verleende omgevingsvergunning geeft officiële toestemming om deze ontwikkeling uit te voeren.

Rechtsmiddelen

Het vastgestelde plan, de verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen met ingang van maandag 10 mei tot en met 21 juni 2021 ter inzage. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is het momenteel niet mogelijk de papieren stukken te bekijken op het gemeentehuis van de gemeente Beemster en het stadhuis van de gemeente Purmerend. Als u de stukken wilt inzien, kunt u daarvoor contact opnemen met het team Vergunningen van de gemeente Purmerend, per e-mail (vergunning@purmerend.nl (o.v.v. het project en het locatieadres)) of telefonisch (0299) 452 452. De stukken worden u dan per mail toegezonden. Daarnaast is het vastgestelde bestemmingsplan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.

Purmerend, 6 mei 2021