Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 19 april 2021, nummer CvTE-21.00585, houdende wijziging van de Regeling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets PO, in verband met wijziging in de adviescategorieën

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, zesde lid, onderdeel e, van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE REGELING

De Regeling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets PO wordt als volgt gewijzigd:

De bijlage wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing in de Staatscourant.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

BIJLAGE ALS BEDOELD IN ARTIKEL I

Bijlage. De omzetting van score naar standaardscore centrale eindtoets als bedoeld in artikel 5

Het resultaat (score) op de centrale eindtoets is de zogenaamde standaardscore. In deze bijlage wordt uiteengezet hoe deze standaardscore tot stand komt.

Wanneer een leerling minder dan de helft van het aantal opgaven per domein gemaakt heeft, is er geen standaardscore mogelijk.

Bij het bepalen van de standaardscore wordt uitgegaan van een standaard centrale eindtoets. Deze standaardtoets bestaat uit de openbare referentiesets van de hoogste referentieniveaus Lezen 2F, Taalverzorging 2F en Rekenen 1S en Schrijven. Schrijven bestaat uit de onderdelen Schrijven uit de centrale eindtoetsen van 2015, 2016, en 2017. Iedere afnamevariant van de centrale eindtoets wordt vertaald naar deze standaardtoets.

De standaardscore wordt berekend op basis van het totaal aantal goede antwoorden op de verplichte domeinen taal en rekenen. Door het werken met standaardscores is het College voor Toetsen en Examens in staat de resultaten van jaar tot jaar te vergelijken, ondanks (geringe) verschillen in moeilijkheid tussen de diverse jaargangen van de centrale eindtoets. Het domein wereldoriëntatie is facultatief in de centrale eindtoets en telt niet mee in de berekening van de standaardscore. De standaardscore is een getal op een schaal van 501 tot en met 550.

 • 1. De omzetting van ruwe score in standaardscore gebeurt in de volgende drie stappen:

  Bereken de ‘niet-afgeronde’ standaardscore, verder symbolisch voorgesteld als StSc* met de volgende formule:

  StSc* = A1 x referentiescore Lezen 2F + A2 x referentiescore Taalverzorging 2F + A3 x referentiescore Rekenen 1S + A4 x score standaardtoets Schrijven + B

  waarin A1, A2, A3, A4 en B getallen zijn die door de equivaleringsprocedure worden bepaald. Deze getallen worden na afloop van de toetsafname vastgesteld.

 • 2. De niet-afgeronde standaardscores worden afgerond tot het dichtstbij gelegen gehele getal. Dit is de standaardscore, met uitzondering van de volgende twee gevallen.

 • 3. Indien het afgerond getal uit de vorige stap

  • a. groter is dan 550, wordt de standaardscore 550;

  • b. kleiner is dan 501, wordt de standaardscore 501.

Na afloop van de centrale eindtoets wordt voor iedere leerling een leerlingrapport opgemaakt met daarin de standaardscore en het toetsadvies voor het brugklastype. Dit toetsadvies geeft de potentie van de leerling weer in relatie tot doorstroom in het vo, rekening houdend met zijn capaciteiten en mogelijkheden. Het schooljaar 2020–2021 kenmerkt zich door maatregelen die zijn genomen om verspreiding van het COVID-19 tegen te gaan, door afwijkingen in onderwijstijd en het curriculum in algemene zin. Voor alle leerlingen is sprake van een suboptimaal schooljaar waarin sprake kan zijn van leervertragingen, en dat kan betekenen dat een leerling op het moment van toetsafname over minder absolute kennis beschikt. Dit hoeft niet te betekenen dat een leerling ook over minder potentie beschikt in de doorstroom naar het vo. Daarom is in overleg met het Ministerie van OCW besloten de koppeling van de standaardscore-intervallen met de toetsadviezen op een later moment vast te stellen.

Als tijdens de normering op basis van de dan beschikbare gegevens sprake blijkt te zijn van een leervertraging op populatieniveau, dan zullen de grenzen van de toetsadviescategorieën waar nodig afwijken van die van voorgaande jaren. Het uitgangspunt voor dit jaar is dat leerlingen dit jaar dezelfde potentie hebben als leerlingen die in voorgaande jaren de centrale eindtoets maakten. Indien er sprake blijkt te zijn van leervertraging, is de verdeling van de populatie over de toetsadviezen van voorgaande jaren het uitgangspunt voor het bepalen van de grenzen van de toetsadviescategorieën.

TOELICHTING

Algemeen

De bijlage bij de Regeling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets PO wordt gewijzigd.

In het schooljaar 2019–2020 is Nederland overvallen door COVID-19. De rijksoverheid heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te beperken. De normering in het schooljaar 2020–2021 wordt daarom mogelijk aangepast wanneer de resultaten van de centrale eindtoetsen die dit jaar worden afgenomen daar aanleiding toe geven. Er kan sprake zijn van leervertraging die is ontstaan door de maatregelen als het voor langere periode sluiten van de basisscholen, ondanks de tomeloze inzet van het de onderwijzers en onderwijsondersteuners in het primair onderwijs. Zie bijvoorbeeld https://www.nationaalcohortonderzoek.nl/factsheets/. Door de wijze van normering waarbij een brugklastype wordt verbonden aan een standaardscore-interval aan te passen, kan recht gedaan worden aan de potentie van deze leerlingen.

Zodra de grenzen van de toetsadviescategorieën kunnen worden vastgesteld, worden zij gepubliceerd op de website www.centraleeindtoetspo.nl.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

Naar boven