Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgStaatscourant 2021, 21777OverigKennisgeving inzake terinzagelegging ontwerp inpassingsplan “Opwaardering Maaslijn”

Logo Limburg

Gedeputeerde Staten van Limburg maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 20 april 2021 het ontwerp-inpassingsplan “Opwaardering Maaslijn” hebben vastgesteld. Ten behoeve van het ontwerp-inpassingsplan is tevens een milieueffectrapportage (MER) opgesteld.

De Maaslijn is de (grotendeels) enkelsporige treinverbinding Nijmegen - Venlo – Roermond. De Maaslijn verbindt economische centra in het oosten en zuiden van Nederland en loopt door de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Het project “Opwaardering Maaslijn” heeft als doel om op baanvak Nijmegen – Venlo – Roermond een robuuste dienstregeling uit te kunnen voeren en bij te dragen aan verduurzaming. Hiervoor vindt onder andere een volledige elektrificatie van de Maaslijn plaats, waarvoor onderstations en bovenleidingen moeten worden gerealiseerd. Ook wordt op een aantal locaties het huidige enkelspoor verdubbeld. Om de maatregelen ruimtelijk mogelijk te maken stellen de provincies Noord-Brabant en Limburg een provinciaal inpassingsplan vast. Voor de realisatie van de maatregelen in de provincie Gelderland is dit niet nodig. 

Het plangebied voor het inpassingsplan van de Provincie Limburg ligt in de gemeenten Mook en Middelaar, Venray, Horst aan de Maas, Venlo, Beesel en Roermond. Het plangebied behelst het gebied waar de fysieke maatregelen ten behoeve van het project “Opwaardering Maaslijn” zijn voorzien. De plangrenzen van het inpassingsplan zijn bepaald door:

- de ligging van de bestaande spoorbaan;

- het ruimtebeslag van de te realiseren spoormaatregelen;

- het ruimtebeslag die voor het mitigeren of compenseren van (milieu)effecten noodzakelijk zijn;

- aansluiting op vigerende aangrenzende bestemmingsgrenzen en kadastrale grenzen.

Inzage

Het ontwerp-inpassingsplan “Opwaardering Maaslijn”, het MER en overige bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 29 april 2021 tot en met woensdag 9 juni 2021 voor eenieder ter inzake in:

 

 • -

  in het Gouvernement aan de Maas, Limburglaan 10, 6229 GA te Maastricht op werkdagen van 07.30 tot 18.30 uur

 • -

  in de gemeentehuizen van

  • *

   Roermond, Stadskantoor Roermond, Kazerneplein 7, 6041 TG te Roermond;

  • *

   Beesel, Raadhuisplein 1 5953 AL te Reuver;

  • *

   Venlo, Hanzeplaats 1 5912 AT te Venlo;

  • *

   Venray, Raadhuisstraat 1, 5801 MB te Venray;

  • *

   Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6 5961 ES te Horst;

  • *

   Mook en Middelaar Raadhuisplein 6 6585 AP te Mook.

op de aldaar gebruikelijke wijze en tijden en binnen de daar geldende COVID maatregelen.

Alle stukken zijn ook digitaal te raadplegen via www.limburg.nl/maaslijn en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer: NL.IMRO.9931.PIPMaaslijn-ON01

Zienswijze indienen

Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder zowel mondeling als (bij voorkeur) schriftelijk zienswijzen indienen op het ontwerp-inpassingsplan en het MER. Het elektronisch indienen van een zienswijze (bijvoorbeeld per e-mail of per fax) is uitgesloten. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u, bij voorkeur uiterlijk twee weken voor het einde van de terinzageligging, tijdens kantooruren een afspraak maken via Dhr. J.L.O. Boss, tel. (043) 389 7805 cluster Ruimtelijke Ontwikkeling.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan:

Provinciale Staten

T.a.v. Gedeputeerde Staten,

Dhr. J.L.O. Boss

Postbus 5700,

6202 MA Maastricht

onder vermelding van: 'Zienswijze ontwerp inpassingsplan Opwaardering Maaslijn’

Verdere procedure

Na de zienswijzenprocedure worden alle zienswijzen verwerkt in een zienswijzennota en wordt het inpassingsplan “Opwaardering Maaslijn” ter vaststelling aan Provinciale Staten voorgelegd. De ingediende zienswijzen worden afgewogen en bij de vaststelling betrokken. Na vaststelling worden alle indieners van een zienswijze hierover geïnformeerd en ontvangen zij de zienswijzennota. Het inpassingsplan wordt vervolgens voor een termijn van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden tegen het vastgestelde inpassingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Van de vaststelling en de terinzagelegging van het inpassingsplan wordt op dezelfde wijze kennis gegeven als van het ontwerp-inpassingsplan.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt U ook contact opnemen met Dhr. J.L.O. Boss, tel. (043) 389 7805 cluster Ruimtelijke Ontwikkeling.