Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 19 april 2021, nr. WJZ/ 21067476, tot intrekking van de Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming EL&I

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Besluit:

Artikel 1

De Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming EL&I wordt ingetrokken.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling wordt in de Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage, 19 april 2021

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout

Naar boven