Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 22 april 2021, nr. WJZ/ 21107366, tot wijziging van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 in verband met twee correcties in de evenementenmodule voor het eerste kwartaal van 2021

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 3 Kaderwet EZK- en LNV-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 3.2.4 van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel d, wordt ‘het vierde kalenderkwartaal van 2019’ vervangen door ‘het eerste kalenderkwartaal van 2019’.

2. In het vierde lid, wordt ‘het eerste lid, onderdeel d’ vervangen door ‘het tweede lid, onderdeel d’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 april 2021

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

TOELICHTING

Algemeen

Met deze wijzigingsregeling worden twee correcties doorgevoerd in artikel 3.2.4, van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19, dat betrekking heeft op de informatieverplichtingen bij aanvraag van subsidie in het kader van de evenementenmodule voor het eerste kwartaal van 2021. Ten eerste stond in de regeling ten onrechte dat er een opgave van de omzet van de onderneming in het vierde kalenderkwartaal van 2019 moest worden aangeleverd. Aangezien paragraaf 3.2 betrekking heeft op de evenementenmodule voor het eerste kwartaal van 2021, moet het hier gaan om een opgave van de omzet in het eerste kalenderkwartaal van 2019. Ten tweede was in het vierde lid een foutieve verwijzing opgenomen. In plaats van naar het eerste lid, onderdeel d, dient verwezen te worden naar het tweede lid, onderdeel d. Met onderhavige wijzigingsregeling worden deze twee verschrijvingen gecorrigeerd.

Regeldruk

Aangezien met deze regeling slechts twee correcties worden doorgevoerd, zijn er geen gevolgen voor de regeldruk.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Hiermee wordt een uitzondering gemaakt op het kabinetsbeleid inzake de vaste verandermomenten. Deze uitzondering wordt gerechtvaardigd door het feit dat het een reparatieregeling betreft.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Naar boven