Beleidsregels van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit inzake het gebruik van het woordmerk door houders van een vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand (Beleidsregels woordmerk kansspelen op afstand)

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

gelet op artikel 4.34 van het Besluit kansspelen op afstand en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

kansspelinterface:

het geheel van elektronische communicatie waarmee de vergunninghouder de vergunde kansspelen aanbiedt;

raad van bestuur:

de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, als bedoeld in artikel 33a van de wet;

spelersinterface:

het voor de speler na aanmelding toegankelijke gedeelte van de kansspelinterface;

vergunning:

een vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand als bedoeld in artikel 31a van de wet;

vergunninghouder:

de houder van een vergunning;

wet:

de Wet op de kansspelen.

Artikel 2 Woordmerk

 • 1. De raad van bestuur stelt een woordmerk ter beschikking aan vergunninghouders, om hen te ondersteunen bij het voldoen aan de verplichtingen op grond van artikel 4.34, eerste lid, aanhef en onder a, en artikel 4.34, vierde lid, van het Besluit kansspelen op afstand.

 • 2. Indien de vergunninghouder gebruikmaakt van het woordmerk, moet dit worden geplaatst op het voor een ieder toegankelijke deel van de kansspelinterface en op de spelersinterface. Het is niet toegestaan om het woordmerk te gebruiken in en bij wervings- en reclameactiviteiten.

 • 3. Indien de vergunninghouder overeenkomstig de in het vierde lid gestelde voorwaarden gebruikmaakt van het woordmerk en op het voor een ieder toegankelijke deel van de kansspelinterface en op de spelersinterface toegang biedt tot informatie met betrekking tot zijn vergunning, gaat de raad van bestuur ervan uit dat is voldaan aan:

  • a. de verplichting om toegang te bieden tot informatie met betrekking tot de vergunning als bedoeld in artikel 4.34, eerste lid, aanhef en onder a, van het Besluit kansspelen op afstand, en

  • b. de verplichting om toegang te bieden tot de website van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 4.34, vierde lid, van het Besluit kansspelen op afstand.

 • 4. De voorwaarden voor het gebruik van het woordmerk zijn:

  • a. Het is onder geen enkele omstandigheid toegestaan om het originele design en de originele verhoudingen van het woordmerk te wijzigen;

  • b. Het woordmerk mag uitsluitend worden weergegeven in de door de raad van bestuur beschikbaar gestelde kleurstellingen, waarbij de gekozen kleurstelling moet leiden tot een goede leesbaarheid van het woordmerk;

  • c. Het woordmerk moet worden geplaatst op een voor de speler duidelijk herkenbare plek op de kansspelinterface en op de spelersinterface, zoals de footer van de kansspelwebsite(s) of kansspelapplicatie(s);

  • d. Het woordmerk moet aanklikbaar zijn en via een hyperlink toegang bieden tot de informatie over vergunningen en vergunninghouders op de website van de Kansspelautoriteit;

  • e. Het woordmerk mag niet worden weergegeven op een wijze die de indruk wekt dat de Kansspelautoriteit als medeorganisator, sponsor of anderszins is betrokken bij de organisatie van de door de vergunninghouder aangeboden kansspelen op afstand;

  • f. Het woordmerk mag niet verder worden verspreid door de vergunninghouder aan wie het woordmerk ter beschikking is gesteld.

 • 5. De houder van een vergunning van de raad van bestuur voor andere kansspelen dan kansspelen op afstand, is het gebruik van het woordmerk niet toegestaan bij het aanbieden en organiseren van deze andere kansspelen.

 • 6. De vergunninghouder die tevens een vergunning heeft van de raad van bestuur voor het aanbieden van andere kansspelen, beperkt het gebruik van het woordmerk tot dat deel van de kansspelinterface en spelersinterface waar de kansspelen op afstand worden aangeboden.

 • 7. Aanbieders van kansspelen zonder vergunning van de raad van bestuur, is het gebruik van het woordmerk niet toegestaan.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels worden met de toelichting gepubliceerd en bekendgemaakt in de Staatscourant en treden in werking op de dag na bekendmaking in de Staatscourant.

Artikel 4 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels woordmerk kansspelen op afstand.

Den Haag, 20 april 2021

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, R.J.P. Jansen Voorzitter

TOELICHTING

Vergunninghouders voor kansspelen op afstand moeten op het voor een ieder toegankelijke deel van de kansspelinterface en op de spelersinterface voldoende informatie beschikbaar stellen om de spelers (de consument) een weloverwogen keuze te kunnen laten maken of zij willen deelnemen aan bepaalde kansspelen op afstand. In de praktijk betreft de kansspelinterface veelal de kansspelwebsite(s) of kansspelapplicatie(s) van de vergunninghouder. De spelersinterface betreft het gedeelte van de kansspelinterface dat slechts na inschrijving en aanmelding als speler toegankelijk is en wordt gevormd door de persoonlijke omgeving van de speler.

Artikel 4.34 van het Besluit kansspelen op afstand regelt de algemene informatie die de vergunninghouder in ieder geval aan de consument ter beschikking moet stellen. Met het oog op de bescherming van de consument moet de speler op begrijpelijke en duidelijke wijze toegang hebben tot informatie met betrekking tot de vergunning. Daarnaast moet de vergunninghouder op het voor een ieder toegankelijke deel van de kansspelinterface en op de spelersinterface toegang bieden tot de website van de Kansspelautoriteit.

De raad van bestuur ziet aanleiding om aan vergunninghouders voor kansspelen op afstand een woordmerk ter beschikking te stellen, dat zij (vrijwillig) kunnen plaatsen op hun kansspelinterface en spelersinterface, zoals de website(s) en app(s) waar de vergunde kansspelen worden aangeboden. Indien de vergunninghouder overeenkomstig de in deze beleidsregels gestelde voorwaarden gebruikmaakt van het woordmerk en toegang biedt tot informatie met betrekking tot zijn vergunning, gaat de raad van bestuur ervan uit dat is voldaan aan de verplichting om toegang te bieden tot informatie met betrekking tot de vergunning en de verplichting om toegang te bieden tot de website van de Kansspelautoriteit.

Met deze beleidsregels wordt bijgedragen aan het voor de speler op passende, begrijpelijke en toegankelijke wijze verstrekken van informatie over de vergunning. Het voornaamste doel hiervan is om bij te dragen aan een veilige online kansspelmarkt. Het woordmerk helpt spelers op een begrijpelijke, duidelijke en toegankelijke wijze herkennen welke aanbieders van kansspelen op afstand beschikken over een vergunning van de Kansspelautoriteit, die het mogelijk maakt om in Nederland op een legale wijze kansspelen op afstand aan te bieden. Ook laat het woordmerk zien dat de kansspelaanbieder onder toezicht staat van de Kansspelautoriteit. Daarnaast wordt met deze beleidsregels bijgedragen aan een belangrijke doelstelling van de regelgeving over kansspelen op afstand, namelijk kanalisatie naar vergund aanbod dat verantwoord, betrouwbaar en controleerbaar is.

Naar boven