Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, van nr. MC / 21086372, houdende benoeming van een lid, tevens vicevoorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 3, vierde lid van het Instellingsbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts en artikel 1, eerste lid van het Vergoedingenbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts;

Besluit:

Enig artikel

Met ingang van 19 april 2021 wordt mevrouw mr. G.R. Werkman-Bouwkamp, te Groningen, tot 1 juni 2022 benoemd tot lid, tevens vicevoorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkene en aan de Commissie van Aanbestedingsexperts.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: L.M.C. Ongering secretaris-generaal

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: Minister van Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.

Naar boven