Verkeersbesluit Krommenie Padlaan fietsstroken

Logo Zaanstad

 

BESLUIT

2021/008980

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

d.d. 20 april 2021

Overwegende dat:

in Krommenie de Padlaan;

een ontsluitingsweg van Krommenie is met eenrichtingsverkeer, met uitzondering van (brom)fietsers, lijnbussen en taxi’s;

noodzakelijke reparaties en onderhoud aan de asfaltlaag is gepleegd vooruitlopend op de geplande herinrichting over circa 2 jaar;

de Padlaan een belangrijke fietsroute is en de wens bestaat om het hier daarom veiliger te maken voor de (brom)fietsers;

daarom vooruitlopend op de definitieve inrichting is gekozen is voor het aanbrengen van fietsstroken;

een verkeersbesluit hiervoor nodig is;

de veiligheid op de weg verzekerd moet zijn; weggebruikers en passagiers beschermd moeten;

de weg in stand moet worden gehouden en de bruikbaarheid daarvan gewaarborgd moet zijn;

de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk gewaarborgd moet zijn zoals beschreven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

volgens artikel 24 BABW overleg met de politie Noord-Holland heeft plaatsgevonden waarbij de politie akkoord gaat met de inhoud van onderstaand besluit;

gelet op artikelen 15 en 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer alsmede het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede de Wegenverkeerswet 1994;

b e s l u i t e n :

in Krommenie,

op de Padlaan, tussen Zuiderhoofdstraat en Zuidervaartdijk aan beide zijden van de rijweg fietsstroken aan te brengen met een onderbroken markering en symbolen zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Openbare Ruimte,

Mevrouw M. Zijp

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.

 

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

d.d. 20 april 2021

m a k e n b e k e n d :

dat zij hebben besloten:

in Krommenie,

op de Padlaan, tussen Zuiderhoofdstraat en Zuidervaartdijk aan beide zijden van de rijweg fietsstroken aan te brengen met een onderbroken markering en symbolen zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Openbare Ruimte,

Mevrouw M. Zijp

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.

 

Naar boven