Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemStaatscourant 2021, 21225VergunningenWeigering omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) “Piepertweg ongenummerd te Eys"

Logo Gulpen-Wittem

Burgemeester en Wethouders van Gulpen-Wittem maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is geweigerd waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is (projectafwijkingsbesluit):

- Het bouwen van een woning op de locatie Piepertweg ongenummerd te Eys, kadastraal bekend als gemeente Wittem, sectie A, nummer 5185.

 

Er zijn zienswijzen tegen de ontwerp omgevingsvergunning ingediend, welke betrekking hebben op het verbod in de Omgevingsverordening Limburg 2014 om in een waterwingebied buiten een inrichting een bouwwerk in de zin van de Woningwet te bouwen. Burgemeester en Wethouders van Gulpen-Wittem hebben deze zienswijzen gegrond verklaard en hebben derhalve besloten de aanvraag omgevingsvergunning te weigeren.

 

Het weigeringsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 1 mei tot en met 11 juni 2021 ter inzage. Inzien kan via:

- Een bezoek aan het gemeentehuis, Willem Vliegenstraat 12 te Gulpen, tijdens openingstijden klantcontactcentrum (maandag tot en met woensdag van 09:00 – 16.30 uur, op donderdag van 9.00 tot 19.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur). Indien u een persoonlijke toelichting op het plan wenst dient u een afspraak te maken via het klantcontactcentrum. (Let op: vanwege de Corona maatregelen kunnen de openingstijden van het gemeentehuis afwijken)

Beroep

Tegen de weigering omgevingsvergunning kan gedurende bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift moet worden ingesteld bij de Rechtbank Limburg, Sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Zorg ervoor dat de datum, uw naam, handtekening, adres, een omschrijving van deze brief (of een kopie) en de reden waarom u het niet eens bent met onze beslissing, in uw brief staan.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Soms is er sprake van spoed, in dat geval kunt u bij de rechter een voorlopige voorziening vragen. Zie voor meer informatie www.rechtspraak.nl.