Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HellevoetsluisStaatscourant 2021, 21209Ruimtelijke plannenVerzoek hogere grenswaarde Ontwerpbesluit vaststelling Hogere Waarden Wet geluidhinder Rijksstraatweg 247 te Hellevoetsluis

Logo Hellevoetsluis

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om voor de locatie Rijksstraatweg 247op grond van artikel 110a Wet geluidhinder en artikel 110c van de Wet geluidhinder (Wgh) een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde vast te stellen.

Op dit moment wordt het ontwerpbestemmingsplan voor de locatie Rijksstraatweg 247 te Hellevoetsluis in procedure gebracht. Binnen dit bestemmingsplan wordt de bouw van twintig woningen mogelijk gemaakt.

Op basis van het bestemmingsplan en in het kader daarvan uitgevoerde akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, dienen hogere waarden te worden vastgesteld.

Inzage

Het ontwerpbesluit ligt van donderdag 22 april 2021 tot en met 3 juni 2021 ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. Het ontwerpbesluit is tevens te in te zien op de website van de gemeente Hellevoetsluis.

Zienswijzen

Een ieder kan tot en met 3 juni 2021 een zienswijze over het ontwerpbesluit indienen. Zienswijzen moeten gericht worden aan burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis, postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis

Zolang het gemeentehuis gesloten is in verband met het coronavirus, kunt u voor het raadplegen van stukken bij het KCC een afspraak maken via tel. 140181.

U kunt alleen beroep instellen tegen het uiteindelijke besluit, indien u belanghebbende bent en tijdig uw zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking, of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling ROB, bereikbaar via telefoonnummer 140181.

Hellevoetsluis, woensdag 21 april 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester, de secretaris,