Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2021, 21109VerkeersbesluitenVerkeersbesluit opheffen voorrangsweg en instellen zone 60 km/uur op de Langeweg tussen Nieuw en Sint Joosland en de rotonde bij de toe-af afritten van de A58 te Arnemuiden, gemeente Middelburg

Logo Waterschap Scheldestromen

 

De programmamanager Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

Overwegingen ten aanzien van het besluit

- dat de Langeweg tussen Nieuw en Sint Joosland en de rotonde bij de toe- en afritten van de A58 te Arnemuiden gecategoriseerd is als gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 80 km per uur;

- dat de Langeweg de primaire verbinding tussen Nieuw en Sint Joosland en Arnemuiden vormt;

- dat op deze weg circa 1150 motorvoertuigen per werkdag geteld zijn;

- dat 85% van het verkeer met een snelheid van ongeveer 77 km/uur over de Langeweg rijdt;

- dat er aan de zuidzijde van de Langeweg een in twee richtingen te berijden vrijliggend (brom-)fietspad gelegen is;

- dat de Vlackeweg die aansluit op de Langeweg een erftoegangswegen type 2 is, met een bijbehorend snelheidsregime van 60 km per uur;

- dat deze weg ondergeschikt aansluit op de Langeweg, middels een voorrangsregeling;

- dat de Langeweg vanaf de aansluiting Arnemuiden richting Lewedorp in beheer en eigendom van provincie Zeeland is;

- dat dit wegvak van de Langeweg is ingericht als erftoegangsweg;

- dat er enkele clusters met woningen en bedrijven aan de Langeweg gelegen zijn, welke een directe aansluiting hebben op de Langeweg;

- dat de diverse in- en uitritten aan de Langeweg zorgen voor gevaarlijke situaties voor de aanwonenden, omdat verkeer met lage snelheid de weg oprijdt, terwijl doorgaand verkeer een hogere rijsnelheid heeft;

- dat op een gebiedsontsluitingsweg over het algemeen geen afslaand verkeer verwacht wordt;

- dat het gebruik van de weg, met diverse erfaansluitingen en relatief veel langzaam landbouwverkeer met een bestemming langs de weg, niet overeenkomt met de functie van de weg;

- dat de aanwonenden en perceelseigenaren van de Langeweg via de dorpsraad Nieuw en Sint Joosland het verzoek gedaan hebben de snelheid terug te brengen naar 60 km/uur;

- dat de huidige EHK-80 markering (rijlopermarkering en dubbele middenas) dient te worden aangepast;

- dat er snelheidsremmende maatregelen aangebracht moeten worden (conform de maatregelen op de Langeweg richting Lewedorp), om het snelheidsregime terug te brengen naar 60 km/uur;

- dat door het instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur bestemmingsverkeer, fietsers en bromfietsers veiliger van de Langeweg gebruik kunnen maken;

- dat de geldende voorrangsregelingen ter hoogte van het kruispunt met de Vlackeweg in stand gehouden wordt, om zo het onderscheid tussen erftoegangsweg type 1 en erftoegangsweg type 2 aan te geven;

- dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

--- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

--- het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

--- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

- dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (positief advies d.d. 23 maart 2021);

- dat de maatregel is voorgelegd aan de gemeente Middelburg en dat de beleidsmedewerker verkeer van de gemeente d.d. 26 maart 2021 heeft ingestemd met de maatregel.

BESLUIT

Het instellen van een zone 60 km/uur op de Langeweg tussen de rotonde Arnemuiden en bebouwde kom Nieuw en Sint Joosland, door:

--- het plaatsen van borden A01 (60) zb/ze ter hoogte van rotonde aansluiting A58 Arnemuiden en ter hoogte van de bebouwde kom grens van Nieuw- en Sint Joosland

--- het verwijderen van A01 (60) zb/ze op de Vlackeweg en de borden A01 (60) en A02 (60) ten noorden van de grens bebouwde kom, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

Het opheffen van de voorrangsweg door verwijderen van B1 nabij de Vlackeweg;

Het instellen van een voorrangskruispunt ter hoogte van de Vlackeweg door aanbrengen van B03 op Langeweg;

 

Middelburg, 31 maart 2021

Namens het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen,

ing. T. Goossen

programmamanager Wegen

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.