Bestemmingsplan Zuidrand Achtmaal gewijzigd vastgesteld

Logo Zundert

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad op 6 april 2021 het bestemmingsplan “Zuidrand Achtmaal (gewijzigd) heeft vastgesteld. Er is daarbij geen exploitatieplan vastgesteld.

 

Inhoud in het kort

Het plan betreft de bouw van 40 woningen in diverse categorieën aan de rand van de kern Achtmaal.

 

Wijzigingen

De Toelichting en de Verbeelding zijn op enkele punten gewijzigd, onder andere naar aanleiding van het archeologisch onderzoek, zoals opgenomen in de Nota van Wijzigingen.

 

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan, het raadsbesluit, de Nota van Wijzigingen en bijbehorende stukken, liggen van 22 april 2021 tot en met 3 juni 2021 tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentehuis (Markt 1 te Zundert). De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0879.BPZuidrandAchtmaal-VS01).

 

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kan door een belanghebbende beroep worden ingesteld. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en loopt van vrijdag 23 april 2021 tot en met donderdag 3 juni 2021. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Voor het in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt in dat geval opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Naar boven