Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenStaatscourant 2021, 20941Ruimtelijke plannenVOORBEREIDINGSBESLUIT BASKENSBURG, GEDEELTE SPORTVELDEN

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad op 15 april 2021 heeft besloten, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het plangebied Baskensburg, gedeelte sportvelden, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende verbeelding.

De inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit is bepaald op de eerste dag na publicatie, te weten 22 april 2021. Het voorbereidingsbesluit en de bijbehorende verbeelding ligt met ingang van de dag van inwerkingtreding voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage in de hal van het stadhuis, Paul Krugerstraat 1.

De digitale versie van het voorbereidingsbesluit is raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, waar het voorbereidingsbesluit te vinden is onder het planidentificatienummer NL.IMRO.0718.VBSP04-VG01.

Tegen dit besluit kan geen bezwaar en/of beroep worden ingesteld.

Vlissingen 21 april 2021

burgemeester en wethouders voornoemd,

Namens deze:

de gemeentesecretaris mr. drs. ing. M. van Vliet, de burgemeester A.R.B. van den Tillaar