Buiten toepassing laten rijkscoördinatieregeling hoogspanningsstation Zeijerveen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Datum: 15 april 2021

Nummer: DGKE-WO/21094585

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

overwegende:

 • dat TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) het voornemen heeft hoogspanningsstation Zeijerveen uit te breiden in de gemeente Assen en dat ook overige aanpassingen aan het hoogspanningsstation noodzakelijk zijn;

 • dat dit initiatief op grond van artikel 20a van de Elektriciteitswet 1998, onder de rijkscoördinatieregeling valt, als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening;

 • dat de rijkscoördinatieregeling, voor zover hier van belang, gelet op artikel 3.35, eerste lid, onder c, van de Wet ruimtelijke ordening met zich brengt dat voor het hiervoor bedoelde project een inpassingsplan wordt vastgesteld door de Ministers van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK), en dat de voorbereiding en bekendmaking van het inpassingsplan door de Minister van EZK worden gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking van andere voor de uitvoering van het project benodigde besluiten.

 • dat de Minister van EZK, in afwijking van het voorgaande, op grond van artikel 20a, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 kan bepalen dat voor een bepaald project geen inpassingsplan wordt voorbereid en de voorbereiding en bekendmaking van andere besluiten niet door hem worden gecoördineerd;

 • dat deze bevoegdheid kan worden toegepast indien, in aanmerking genomen de omvang, aard en ligging van het desbetreffende net, alsmede het aantal voor de aanleg of uitbreiding van hoogspanningsstation Zeijerveen benodigde besluiten, redelijkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van de rijkscoördinatieregeling, als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening, de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden;

 • dat deze situatie zich bij dit project voordoet, omdat reeds overleg is gevoerd tussen TenneT en de gemeente Assen en de gemeente Assen voornemens is de omgevingsvergunning te verlenen en de provincie Drenthe het verzoek van de gemeente Assen steunt om de bevoegdheid over te dragen aan de gemeente Assen;

 • dat er ook geen bijzondere belemmeringen zijn die in de weg staan aan een voorspoedig verloop van de benodigde procedures, zonder dat de rijkscoördinatieregeling wordt toegepast;

 • dat, gelet op het voorgaande, TenneT mij bij e-mail van 1 april 2021 heeft verzocht de rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te laten;

 • dat de bij het project betrokken provincie en gemeente – de provincie Drenthe en de gemeente Assen – zijn gehoord over het voornemen de rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te laten;

 • dat de provincie Drenthe bij brief van 30 maart 2021 heeft aangegeven te kunnen instemmen met het voornemen;

 • dat de gemeente Assen bij brief van 18 maart 2021 heeft aangegeven te kunnen instemmen met het voornemen.

Gelet op:

Artikel 20a, derde lid, onder a, van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Artikel 1

Geen van de procedures, bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening is van toepassing op de besluitvorming inzake de uitbreiding van hoogspanningsstation Zeijerveen, voorzien in de gemeente Assen, inclusief de overige benodigde aanpassingen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking de dag na die waarop het bekend is gemaakt. Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: M. Hetem, MT-lid directie Warmte en Ondergrond

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open (artikel 7.1 in samenhang met artikel 8.5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1 van hoofdstuk 1 van bijlage 2 bij deze zelfde wet).

Naar boven