Buiten toepassing laten rijkscoördinatieregeling hoogspanningsstation Veenoord-Boerdijk, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Datum: 15 april 2021

Nummer: DGKE-WO/21089814

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

overwegende:

 • dat TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) het voornemen heeft hoogspanningsstation Veenoord-Boerdijk te realiseren in de gemeente Emmen en dat hiervoor ook andere aanpassingen in de gemeenten Emmen en Coevorden noodzakelijk zijn;

 • dat dit initiatief op grond van artikel 20a van de Elektriciteitswet 1998, onder de rijkscoördinatieregeling valt, als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening;

 • dat de rijkscoördinatieregeling, voor zover hier van belang, gelet op artikel 3.35, eerste lid, onder c, van de Wet ruimtelijke ordening met zich brengt dat voor het hiervoor bedoelde project een inpassingsplan wordt vastgesteld door de Ministers van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK), en dat de voorbereiding en bekendmaking van het inpassingsplan door de Minister van EZK worden gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking van andere voor de uitvoering van het project benodigde besluiten.

 • dat de Minister van EZK, in afwijking van het voorgaande, op grond van artikel 20a, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 kan bepalen dat voor een bepaald project geen inpassingsplan wordt voorbereid en de voorbereiding en bekendmaking van andere besluiten niet door hem worden gecoördineerd;

 • dat deze bevoegdheid kan worden toegepast indien, in aanmerking genomen de omvang, aard en ligging van het desbetreffende net, alsmede het aantal voor de aanleg of uitbreiding van hoogspanningsstation Veenoord-Boerdijk benodigde besluiten, redelijkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van de rijkscoördinatieregeling, als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening, de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden;

 • dat deze situatie zich bij dit project voordoet, omdat de voorbereidingen vanaf de start in nauwe samenwerking met de betrokken partijen en bevoegde gezagen zijn gedaan en de gemeenten Emmen en Coevorden hebben toegezegd mee te willen werken aan een aanpassing van de bestemmingsplannen;

 • dat er ook geen bijzondere belemmeringen zijn die in de weg staan aan een voorspoedig verloop van de benodigde procedures, zonder dat de rijkscoördinatieregeling wordt toegepast;

 • dat, gelet op het voorgaande, TenneT mij bij e-mail van 27 oktober 2020 heeft verzocht de rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te laten;

 • dat vervolgens de bij het project betrokken provincie en gemeenten – de provincie Drenthe, de gemeente Emmen en de gemeente Coevorden – zijn gehoord over het voornemen de rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te laten;

 • dat de provincie Drenthe bij brief van 18 februari 2021 heeft aangegeven te kunnen instemmen met het voornemen;

 • dat de gemeente Emmen bij brief van 5 maart 2021 heeft aangegeven te kunnen instemmen met het voornemen;

 • dat de gemeente Coevorden bij brief van 24 maart 2021 heeft aangegeven te kunnen instemmen met het voornemen.

Gelet op:

Artikel 20a, derde lid, onder a, van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Artikel 1

Geen van de procedures, bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening is van toepassing op de besluitvorming inzake het in ontwikkeling zijnde hoogspanningsstation Veenoord-Boerdijk, voorzien in de gemeente Emmen, inclusief de hiervoor benodigde aanpassingen in de gemeenten Emmen en Coevorden.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking de dag na die waarop het bekend is gemaakt. Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: M. Hetem, MT-lid directie Warmte en Ondergrond

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open (artikel 7.1 in samenhang met artikel 8.5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1 van hoofdstuk 1 van bijlage 2 bij deze zelfde wet).

Naar boven