Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2021, 20558Ruimtelijke plannenVOORNEMEN VERLENEN OMGEVINGSVERGUNNING ZONNEPARK LANGEDIJK 51 HOLLANDSCHEVELD VOOR EEN PERIODE VAN 25 JAAR (uitgebreide procedure).

Logo Hoogeveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen maken bekend dat zij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), van plan zijn vergunning te verlenen voor het onderstaande zonnepark:

 

  • 1.

    Langedijk 51 (voorlopig) te Hollandscheveld gelegen ten zuiden Hollandscheveldse Opgaande nummer 22 (artikel 2.1, lid 1, sub a, b en c en artikel 2.2, lid 1, sub e Wabo).

Op de voorbereiding van dit besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing.

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt 6 weken ter inzage van 22 april 2021 tot en met 2 juni 2021. De stukken zijn in te zien:

  • 1.

    online op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.2020PB8027001-ON01, of op de gemeentelijke website: via www.hoogeveen.nl/inzage. Bij vragen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14-0528.

  • 2.

    in het Compagnieshuis bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende de maatregelen vanwege het coronavirus zijn de gemeentelijke gebouwen beperkt toegankelijk en wordt u verzocht om een afspraak te maken, mocht het noodzakelijk voor u zijn om bij de balie de stukken in te zien. Dit doet u via www.hoogeveen.nl, klik op de button ‘Afspraak maken’ of bel 14-0528.

Tijdens de inzagetermijn, gerekend vanaf de dag na publicatie, kunt u bij B&W mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Als u een mondelinge zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met team vergunningen.

Informatie vanuit aanvrager

Aangezien fysieke bijeenkomsten in verband met het coronavirus momenteel niet mogelijk zijn, heeft de aanvrager/initiatiefnemer een website waarop meer informatie over het zonnepark beschikbaar is. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u via de website https://zonnepark-langedijk.nl/  contact opnemen met de initiatiefnemer.