Verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het project het bouwen van 12 appartementen, Rozelaar 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 en 53 te Odijk.

Logo Bunnik

Burgemeester en wethouders maken bekend dat, gelet op artikel 2.1, 2.10 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning en de verklaring van geen bedenkingen voor ‘het bouwen van 12 appartementen, Rozelaar 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 ten 53 te Odijk ter inzage liggen.

Verklaring van geen bedenkingen (VVGB)

Op 1 april 2021 heeft de gemeenteraad van de gemeente Bunnik een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor bouwen van 12 appartementen, Rozelaar 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 en 53 te Odijk in afwijking van het bestemmingsplan Dorp Odijk 2012

Inhoud plan

De vergunningaanvraag betreft een project voor het bouwen van 12 appartementen aan de Rozelaar. Deze uitbreiding past niet in het huidige bestemmingsplan Dorp Odijk 2012 Gebleken is dat het bouwplan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De gemeente heeft afgeweken van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning verleend voor het bouwplan. De gemeenteraad heeft hiervoor een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgegeven.

Met een verklaring van geen bedenkingen kan op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c en 2.12, eerste lid onder a, onder 3◦ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), afgeweken worden van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning worden verleend.

Inzage

De omgevingsvergunning en alle daarbij behorende stukken en de verklaring van geen bedenkingen liggen vanaf donderdag 22 april 2021 tot en met donderdag 3 juni 2021 ter inzage:

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien?

U kunt het plan binnen de genoemde termijn als volgt raadplegen:

 

  • 1.

    Via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl;

  • 2.

    Digitaal en op papier in het gemeentehuis.

Beroep indienen

Van donderdag 22 april 2021 tot en met donderdag 3 juni 2021 kunnen belanghebbenden beroep indienen tegen de omgevingsvergunning en/of de VVGB bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Inwerkingtreding van het besluit

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Meer informatie hierover vindt u op www.raadvanstate.nl.

Naar boven