Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdStaatscourant 2021, 20299Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan "Voor-Oventje naar 26b, Zeeland"

Logo Landerd

Burgemeester en wethouders van Landerd maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Voor-Oventje naast 26b, Zeeland” ter inzage ligt.

Plan

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de realisering van een levensloopbestendige woning aan het Voor-Oventje naast 26b in Zeeland (ten westen van 26b).

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan “Voor-Oventje naast 26b, Zeeland” en alle bijbehorende stukken liggen met ingang van maandag 19 april 2021 tot en met 30 mei 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Landerd. Vanwege corona is het inzien van het ontwerpbestemmingsplan op het gemeentehuis alleen mogelijk op afspraak.

Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer IDN: NL.IMRO.1685.BPove2021VOnaast26-OW01

Zienswijze

Een ieder kan binnen de genoemde termijn zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar maken.

Een schriftelijke zienswijze dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

Vragen?

Voor een toelichting of eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer Y. Limburg via telefoonnummer 0486-458111.