Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OssStaatscourant 2021, 19879Ruimtelijke plannenONTWERPBESTEMMINGSPLAN EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN ‘Kromstraat Oss - 2021’, Oss

Logo Oss

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden ‘Kromstraat Oss - 2021’. Hieronder staat waarover het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden gaan. Ook leest u hoe u kunt reageren.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat welke ruimtelijke functies (‘bestemming’) een gebied, terrein of een perceel grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt een bestemmingsplan of men op die grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning vraagt om te bouwen. De gemeente kijkt dan of uw bouwplan in het bestemmingsplan past.

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan ‘Kromstraat Oss - 2021’ over?

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kromstraat Oss - 2021’ gaat over de percelen Kromstraat 64 en 82 en de percelen die liggen achter de bestaande woningen aan de Kromstraat te Oss tussen nummer 62 en 86. Het plangebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de spoorlijn ’s-Hertogenbosch - Oss - Nijmegen. Het plan maakt de realisering van 29 grondgebonden woningen mogelijk. Ook de bestaande woning Kromstraat 82 is meegenomen in het plan, omdat de bestemming van deze woning als ‘bedrijfswoning’ verandert in een ‘gewone’ woonbestemming.

Van 10 december 2020 tot en met 20 januari 2021 kon u al reageren op een eerdere versie van het bestemmingsplan, het voorontwerpbestemmingsplan.

Waar gaat het ontwerpbesluit hogere waarden over?

De Wet geluidhinder regelt hoeveel geluid er bij woningen mag zijn door het verkeer op een weg of spoorweg of door bedrijven. In sommige gevallen mag de gemeente meer geluid toestaan. Burgemeester en wethouders nemen daar dan een apart besluit over. Dit heet een ‘besluit hogere waarde’. In dit geval veroorzaakt de spoorweg ’s-Hertogenbosch - Oss - Nijmegen te veel geluid voor de toekomstige woningen. Hiervoor heeft het college van burgemeester en wethouders een ontwerpbesluit hogere waarden genomen.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en het besluit hogere waarden bekijken

U kunt van donderdag 22 april 2021 tot en met woensdag 2 juni 2021 de volgende stukken bekijken:

 • 1.

  het ontwerpbestemmingsplan

 • 2.

  andere stukken over het ontwerpbestemmingsplan, zoals de toelichting

 • 3.

  het ontwerpbesluit hogere waarden

U kunt deze stukken bekijken:

 • 1.

  op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

 • 2.

  (op papier en digitaal) bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss; de balie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, op donderdag tot 20.00 uur (let op: vanwege de virusmaatregelen kan de avondopenstelling tijdelijk afwijken. Raadpleeg www.oss.nl voor de actuele avondopenstelling).

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0828/. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0828.BPkromstross2021-ON01

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Uw reactie noemen we een zienswijze. U kunt reageren van donderdag 22 april 2021 tot en met woensdag 2 juni 2021. U kunt dit schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt niet per e-mail reageren.

Wilt u mondeling reageren? Maak hiervoor dan op tijd een afspraak met mevrouw M. van den Hogen of mevrouw M. Steemers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412.

Wilt u schriftelijk reageren? Stuur dan een brief aan:

De gemeenteraad van Oss

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Postbus 5

5340 BA OSS

Geef in uw brief aan dat deze over het ontwerpbestemmingsplan ‘Kromstraat Oss - 2021’ gaat. Geef ook aan waarom u het wel of niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan. Let er goed op dat u uw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) duidelijk vermeldt.

U mag uw zienswijze op 23 juni 2021 vanaf 19.00 uur verduidelijken bij een hoorcommissie. Dit hoeft niet. De hoorcommissie bestaat uit drie leden van de gemeenteraad. U mag geen nieuwe punten inbrengen.

Wilt u uw zienswijze verduidelijken? Geef dit dan duidelijk aan in uw zienswijze. Doet u dit niet, dan stuurt de hoorcommissie u geen uitnodiging.

U kunt reageren op het ontwerpbesluit hogere waarden

U kunt reageren op het ontwerpbesluit hogere waarden. U moet dan wel een belang daarbij hebben. Uw reactie noemen we een zienswijze. U kunt reageren van donderdag 22 april 2021 tot en met woensdag 2 juni 2021. U kunt dit schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt niet per e-mail reageren.

Wilt u mondeling reageren? Maak hiervoor dan op tijd een afspraak met mevrouw M. van den Hogen of mevrouw M. Steemers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412.

Wilt u schriftelijk reageren? Stuur dan een brief aan:

Burgemeester en wethouders van Oss

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Postbus 5

5340 BA OSS

Geef in uw brief aan dat deze over het ontwerpbesluit hogere waarden ‘Kromstraat Oss - 2021’ gaat. Geef ook aan waarom u het wel of niet eens bent met het ontwerpbesluit hogere waarden.

Wat gebeurt er na het ontwerpbestemmingsplan?

Het gaat hier om een ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden.

De gemeenteraad stelt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 het definitieve bestemmingsplan vast. De gemeenteraad neemt dan ook een besluit over eventuele zienswijzen.

Het college kan het besluit hogere waarden vaststellen na de behandeling van eventuele zienswijzen.

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met mevrouw M. van den Hogen of mevrouw M. Steemers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0412.